Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest (millest sõltub tegevusvõimekus), kokkuvõte kajastatakse taotluses. Eneseanalüüs peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused. Ei toetata taotlejaid, kes taotlemise hetkel on ellu viimas KÜSKi toel eelmist arenguhüppe taotlusvooru (AH15) projekti.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot (180 000 eurot piirkondlike ühenduste projektide ja 120 000 üleriigiliste ning rahvusvaheliste ühenduste projektide toetuseks).
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul eeldame minimaalselt 30% rahalist omafinantseeringut iga kulu kohta. Kõigi teiste kulude puhul kokku peab taotleja panustama vähemalt 10% omafinantseeringut, millest minimaalselt pool rahalisena.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2016 – 31. mai 2017. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.