SEMPRE

Akronüüm SEMPRE tähendab Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region. Vahendeid taotleti Interregi Läänemerepiirkonna Programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig Holstein. Osalevad kokku kuusteist partnerit Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Taanist, Rootsist, Poolast ja Saksamaalt . Oluliseks peetakse kohalike omavalitsuste ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste jõustamist (võimestamine). Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ja vabaühenduste väikeprojekte.

SEMPRE Accelerators

The partners of the extension stage project will apply additional support mechanisms to accelerate the growth and development of eight of the most promising SEMPRE micro projects and turn them into successful, self-sustaining social start-ups that consistently offer services and/or products on local and regional markets of the Baltic Sea Region.

To this end, “accelerator teams” will be formed in the partner regions. Each accelerator team consists of representatives of the micro projects and established service providers. The teams will pool the ideas and experiential knowledge of the service users and the professional know-how of the social workers in order to overcome such challenges as setting up stable and efficient management and leadership structures, extending the range or improving the quality of the offered services, acquiring financing and involving more service users in operation and management of the start-up.

Eight of the original SEMPRE partners are still on board and will organise the accelerator teams. They are joined by a new partner: the Karelien Research Centre of the Russian Academy of Sciences.

Miks on SEMPRE projekt kasulik?

1. Kasvab sotsiaalne sidusus koguduste ja konfessioonide vahel. Koostöötahe, informeeritus, usaldus ning võimekus.

2. Kirikute Nõukogu saab autoriteetse uuringu tulemused, mida oma töös kasutada ja millele saab viidata läbirääkimistel partneritega. Kaardistus piirkondade vajadustest ning seal tegutsevate koguduste võimekusest on lõpuks tehtud. Seda on püütud saada eelnevatel aastatael ning see on olnud meie tegevuskavas jätkuvalt.

3. Uuringu käigus valitud kogudused saavad nii rahalist kui intellektuaalset tuge läbi Ühiskonnatöö sihtasutuse ja Kirikute Nõukogu. Paranevad partnerlussuhted omavalitsuste ja koguduste vahel.

4. Ühiskonnas reaalselt eksisteerivad ootused kirikute suuremast osalusest sotsiaalprobleemide lahendamisel ning inimeste aitamisel saavad vastatud.

5. Suure projekti eduka läbiviimise tulemusel kasvab EKN tähendus ning usaldusväärsus.

6. Projekti kokkuvõttev rahvusvaheline konverents toimub Tallinnas. Me saame meediatähelepanu ning võimaluse tutvustada oma tegevust nii siseriiklikult kui partnerite kaudu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.

7. SEMPRE Accelerators on SEMPRE jätkuprojekt, milles osalema valiti seitse parimat arendajat. Eestis valis juhtpartner Schleswig Holsteini Diakooniakeskus partneriks Eesti Diakoonia, ülesandega arendada Harkujärve kogudusega koostöös välja toimiv avatud kogukonnakeskus, mis koostöös teenuste lõpptarbijatega modellerida piirkonnale vajalikud sotsiaal- ja vaba-ajateenused ning käivitada nende osutamine. Harkujärve Kogukonnakeskuseks reorganiseeriti ümber oma ülesanded täitnud Harkujärve Kiriku Taastamise selts. Kogukonnakeskus avas oma uksed külastajatele 1. septembril 2020. Valmimisel on külalistoad ja turismiinfopunkt. Kogukonnakeskuses on laenutusvõimalustega lugemistuba enam kui 3000 raamatuga. Külalistubade rajamist toetas ka Eesti Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond LEADER Eesti kaudu.

Täpsustatud nägemus projekti toimimisest Eestis:

Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus, seaduskuulekus jm. Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.