Rohkem infot jätkutoe teenuste kohta:
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika-valdkonnad/vanglast-vabanenute-jatkutugi

 

Tutvustus

23. detsembril 2019.a. sõlmisid Justiitsministeerium, Eesti Diakoonia ja Valge Eesti MTÜ lepingu nõustamisega majutusteenuse pakkumiseks Lõuna-Eesti piirkonnas. Nii Valge Eesti kui Eesti Diakoonia teevad tihedat koostööd Balti Kriminaalpreventsiooni Instutuudiga koondades nõnda valdkonna parimad asjatundjad.

Valge Eesti osutab majutusteenust koos MTÜga Lootuse Sild. Tartu majutuskeskuses on 6 korterit, neist 4 on mõeldud majutusteenuseks, 1 öövalvuri elamiseks ja 1 korter on remonditud kontoriks. Lisaks majutusteenusele on võimalik saada ka:

 • Nõustamisteenust;
 • Sotsiaalprogramme;
 • Psühholoogi nõustamist;
 • Võlanõustamist.

Tartumaa majutuskeskuse kontakt

MTÜ Rehabilitatsioonikeskus Valge Eesti Annemõisa 12 sisekorra eeskiri

 1. Üldsätted:

  1. Eeskirjad kehtivad kõigile Annemõisa 12 elanikele ja töötajatele.

  2. Eeskirjad asuvad rehabilitatsioonikeskuse juhataja valduses ja neid tutvustatakse elanikele ja töötajatele.

  3. Rikkudes käesolevat sisekorda annab klient endale aru, et tal tuleb majast ja teenuselt lahkuda ning vabastada koht kellelegi teisele ning kliendi ja keskuse vahel sõlmitud leping tühistatakse.

 2. Elaniku kohustused:

  1. Täitma sisekorra- ja tuleohutusnõudeid.

  2. Teatama keskuse juhatajale avariiolukorrast ja vajadusel teatada hädaabi numbril 112.

  3. Olema keskuse personali ja keskuses olevate isikute vastu viisakas.

  4. Hoolitsema oma isikliku hügieeni eest.

  5. Mitte kutsuma  keskusesse oma sõpru ja tuttavaid ilma keskuse nõustaja nõusolekuta. Soovist kutsuda endale külaline, peab elanik sellest eelnevalt informeerima keskuse nõustajat vähemalt 24 tundi ette. Külalisel peab kaasas olema isikut tõendav dokument. 

  6. Igasugune kaup, mille on Sulle toonud külalised, peab olema eelnevalt nõustaja poolt läbi vaadatud.

  7. Kui oled vallaline või lahutatud, hoidu romantilistest suhetest seni, kuni oled keskuses rehabilitatsioonil. Romantika ja taastumine ei sobi kokku.

  8. Keskusest ei lahku ilma juhataja nõusolekuta. Saabudes tagasi keskusesse, informeeritakse sellest valvurit.

  9. Lahkumisel keskusest sulgema aknad, lülitama välja elektriseadmed.

  10. Korras hoidma keskuse ruume ja ümbrust.

  11. Infostendil on väljas kohustuste nimekiri, mille eest keegi on nädala jooksul vastutav.

  12. Hoiduma tegudest, mis kahjustavad keskuse ja seal olevate isikute isiklikku vara. Vastasel korral peab elanik hüvitama keskusele tekitatud kahju ja leping lõpetatakse, millega kaasneb kohustus lahkuda keskusest.

  13. Keskuse ruumides ja territooriumil on suitsetamine keelatud.

  14. Keskuses on alkoholi, toksiliste ja narkootiliste ainete tarvitamine keelatud.

  15. Keskuse territooriumil ei ole lubatud viibida alkoholi joobes, narkootiliste või toksiliste ainete mõju all olles.

  16. Esmaspäevast pühapäevani peab oma toas olema hiljemalt kell 22.00.

  17. Öörahu kestab kell 23.00-06.00. Sel ajal ollakse vaikselt ega häirita teiste und.

  18. Elanik ei tohi oma käitumisega tekitada teistele majas viibijatele varalist, füüsilist või moraalset kahju ega häirida neid muul moel.
  19. Osa võtma keskuse ühisüritustest ja õppetegevustest.

  20. Osalema kõigis vajalikes töödes, mis teha antakse.

  21. Ära lahku töökohalt tööajal ega puhkepausidel ilma, et oleks selleks luba küsinud. Ka ei ole lubatud tööajal viibida oma toas ilma selleks luba küsimata.

  22. Tublide tööharjumuste kujundamine mängib otsustavat rolli, kui tahame oma elu uuesti üles ehitada. Nõrk distsipliin tööharjumustes näitab, et me ei võta oma taastumist südamega.

  23. Sinu külalised on Sinu vastutusel. Sinu kohus on informeerida neid keskuse reeglitest.

 3. Elaniku õigused:

  1. Tutvuda sisekorra- ja tuleohutusabinõuetega.

  2. Saada keskusest abi, kaitset ja tuge.

 4. Keskuse nõustaja kohustused:

  1. Tutvustada elanikule keskuse sisekorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid.

  2. Tutvustada keskuse ruume.

  3. Elanikuga viisakalt suhelda ja and kliendile abi, kaitset ja tuge.

  4. Nõustada elanikku.

Fotogalerii Tartu ruumidest

Köök

Tuba

Tuba

Tuba

Tuba

Tartu majutuskeskus