Transport

Transporditeenus

1. Teenuse eesmärk

Transporditeenust on õigus kasutada raske või sügava puudega lapsel, kes on suunataud eelnevalt või samaaegselt ESF vahenditest rahastatud lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenusele. Selguse mõttes, transporditeenust ei saa osutada iseseisva teenusena, ilma, et laps oleks eelnevalt või samaaegselt suunatud lapsehoiu- ja/või tugiisikuteenusele. Transporditeenuse osutamise eesmärk on võimaldada raske või sügava puudega lapsel ja vajadusel tema saatjal (tugiisikul) kasutada lapsehoiuteenust ja/või tugiisikuteenust. 

2. Teenuse kirjeldus

Transporditeenus on toetav teenus, mis võimaldab raske ja sügava puudega lastel kasutada ESF projektist rahastatavat tugiisiku- või lapsehoiuteenust. Projektist rahastatava transporditeenusega ei võeta üle sotsiaalhoolekande seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalteenusena kirjeldatud sotsiaaltransporditeenust, mille eesmärk on korraldada puudega lastele sotsiaaltransporditeenust õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. 

3. Transporditeenus sisaldab:

 • lapse vastuvõtmist saatjalt ja üleandmist saatjale;
 • lapse sõidukisse ja sõidukist maha aitamist;
 • lapse ja vajadusel abivahendi (nt ratastool) kinnitamist turvavööga;
 • muudes tingimustes lepitakse kokku Teenuse osutajaga.

4. Transporditeenuse kasutamisel:

 • on keelatud reisida sõidukijuhti ohustada võivas seisundis või ilma vajaliku saatjata;
 • tohib lapse saatja sõidukisse siseneda ja sealt väljuda vaid koos kliendiga (lapsega) ning ei tohi reisida sõidukijuhti või teisi reisijaid ohustada võivas seisundis.

5. Teenuse osutamise aeg ja marsruut

Transporditeenust osutatakse üksnes raske ja sügava puudega lapsele ning vajadusel tema saatjale, kes vajab transporti lapsehoiuteenuse või tugiisikuteenuse kasutamiseks. Täpsem Teenuse marsruut ja ajad lepitakse eelnevalt kokku Teenuse saaja ja Teenuse pakkuja vahel. 

Transporditeenuse abil saab laps sõita:

 • lapsehoiu- ja /või tugiisikuteenusele ja tagasi;
 • koos tugiisikuga avalikele Teenustele (sh rehabilitatsiooniteenus, sotsiaalteenused, koolivälised sündmused, huvitegevus jms).  

6. Teenuse osutaja

Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu. Transporditeenuste vahetu osutaja, transpordiks kasutatav sõiduk ning pakutav teenus peavad vastama kõikidele õigusaktidega kehtestatud nõuetele. 

7.  Üldnõuded transporditeenuse osutajale

 • sõidud tohivad toimuda Eesti Vabariigi piires;
 • sõidukite tühisõite[1] tasustatakse; 
 • transporditeenuse osutamiseks kasutatav sõiduk peab olema ehitatud sõitjate veoks ning pakkuma kliendile mugavust ja turvalisust;
 • sõiduk peab olema sobilik erivajadustega laste ning vajadusel ka abivahendite transpordiks;
 • Teenuse osutaja peab tagama Teenuse osutamisel teatavaks saadud eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete konfidentsiaalsuse.

[1] *Tühisõit – teenindava sõiduki üle 15 minuti kestev tühjana läbitav vahemaa kliendini jõudmiseks alates garaaži asukohast või eelmise kliendi mahapanekukohast või garaažini jõudmiseks alates viimase kliendi mahapanekukohast arvutatud lühima võimaliku teekonna alusel.