Muudatused KOP kevadvoorus

Seoses KOP siirdumisega KÜSK-i alla, on muudatus taotlemise korras:
Muudatused alates 2015 kevadvoorust: Taotlejale esitatavad nõuded Muudetud on PD punkti 3.3. Endine sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi. Piirkondlikult tegutsev ühendus on küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides tegutsev ühendus. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. Uus sõnastus: 3.3. Toetatakse piirkondlikult tegutsevaid ühendusi, mis tegutsevad küla, aleviku, alevi, valla, linna või linnasisese asumi huvides. 3.3.1. Tallinna linna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi huvides tegutsevaid ühendusi. 3.3.2. Koguduste puhul toetatakse kogudusi, mis tegutsevad põhikirja järgi laiema sihtgrupi huvides kui koguduse liikmed, erandina toetatakse ka kogudust, mille tegevuspiirkond ajalooliste tegutsemispiiride tõttu ületab maakonna piire. Selgitus: Sisse on toodud täpsustav punkt koguduste osas. Ehk kuna paljude koguduste ajaloolised tegutsemispiirkonnad on kihelkonnad, mis ulatuvad mitme maakonna piiridesse, siis on toodud erand (ainult neile), et nende tegevuspiirkond võib ületada maakonna piirid. Eraldi on nüüd rõhutatud et koguduste puhul saavad taotlejaks olla kogudused, mis põhikirja kohaselt tegutsevad laiema sihtgrupi huvides, kui koguduse enda liikmed. Ehk kogudused mis tegutsevad avalikes huvides. Vajadusel saab infot selle kohta, kas kogudus tegutseb avalikes huvides või mitte küsida ka Siseministeeriumi usuasjade osakonnast.
 

KOP ootab uusi taotlusi

KYSK-Sisemin_logo_reg_toetuseks kop

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 1. oktoobrini!

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud ning maavalitsused ootavad 1. oktoobriks kogukondade elujõulisust edendavaid projekte.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmetest. Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsele maavalitsusele hiljemalt 01. oktoobriks kell 16:30.

Koguduste kompetentsikeskuse projekti toetab KÜSK

 

KÜSKi juhatuse 8. aprilli 2015. a otsusega nr AH15-YR-JO-080415 eraldatikysk-veebibanner-148x42

Ühiskonnatöö sihtasutuse taotluse põhjal projekti „Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks“ (taotlus nr AH15-05-YR) elluviimiseks 11 304,60 eurot. Projekti käigus antakse koguduste esindajatele ülevaade rahastamisallikatest, korraldatakse taotluse kirjutamise koolitust ning konsulteeritakse taotlejaid.

Projekti juht on Tallinna Ülikooli õppejõud Merle Krigul, peamine koolitaja Tallinna Ülikooli dotsent Katri Liis Lepik.

LAPSEHOIUKOHTADE LOOMINE

küsk logo v29. juunist kuni 31. augustini 2015 kl 17 on avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”.

Toetust antakse projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiuteenuse või lasteaiakoht 0–7-aastasele lapsele ning osutatakse projekti raames loodud kohal lapsehoiuteenust või omandatakse alusharidust.
Toetuse saaja võib lapsehoiuteenuse osutamist või alushariduse andmist hankida või korraldada ise. Ühe projekti raames ei ole lubatud kombineerida lapsehoiuteenuse osutamise ja alushariduse andmise ise korraldamist ja hankimist.

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused. Kogudused ja teised vabaühendused saavad olla omavalitsuse partnerid. Kuidas see käib selgitatakse 09.06. kell 14.00 algaval seminaril EELK Konsistooriumis, Seminari läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste Fond

 

Periood, toetuse osakaal ja vooru eelarve

– Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus võib olla järjestikku kuni 36 kuud.
– Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, kuni 75% järgmise 12 kuu jooksul ja kuni 65% viimase 12 kuu jooksul.
– Omafinantseeringu osakaal on vähemalt 15% abikõlblikest kuludest abikõlblikkuse perioodi esimese 12 kuu jooksul, vähemalt 25% järgmise 12 kuu jooksul ja vähemalt 35% viimase 12 kuu jooksul.
– Taotlusvooru eelarve on 4 885 056 eurot.

Diakooniaturg kogukonnakirikus

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Luterliku Maailmaliiduga kutsub ühiselu võimalusi käsitlevale konverentsile
reedel, 08. Mail 2015 Harkujärve kirikusse, Kiriku tee 2, Harku vallas.

Diakoonia konverentsil valminud video on jälgitav SIIT: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7hMy6gct9Y2LCX_yMboiNR-vK5dwrYK

PÄEVAKAVA

10:00 avamine, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder ja Harku abivallavanem Erik Sandla

10:15 „Reforming diaconia – searching for conviviality“, dr Ulla Siirto, Luterlik Maailmaliit (tõlkega)

10:45 „Oikumeeniline diakoonia“, dr Ingmar Kurg, EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

11:15 „Kogukonnakirik vs sotsiaalkirik: kas võistlevad mudelid?“, Avo Üprus

11:30 „Õiglane kaubandus,“ Jaanus Välja

Värskendavad joogid ja näksid

12:00 Diakooniaturg laudade, stendide, õpitubadega

  •  EELK Perekeskus, Suhte Ehituskivid (Pia Ruotsala, Mari Paenurm)
  •  Õiglane kaubandus, Roheline piibel, omatooted (Tauno Toompuu, Ülle Keel, Jaanus Välja)
  •  Tugiisikuteenus vanglates, rehabilitatsioonikeskustes, arestimajades (Immanuel Volkonski, Eva Üprus)
  •  Kristlik meedia ( Pereraadio, Eesti Kirik, Raadio 7)
  •  EMK Laager Giideon (Artur Põld)
  •  Maailma poeetiline punane raamat (Ukraina Kultuurikeskus)
  •  Tekstiililaud (Helgi Hilborn)
  •  Pilistvere kogudus, suvekohvik „Ingel“ (Hermann Kalmus)
  •  Lootuse Küla (Viljam Borissenko)
  •  MTÜ Puuetega Laste Tugikodu „Päikesekiir“ (Ursula Randlaine)

KÜSK teatab

Eelmisel nädalal kuulutasime välja uue, koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvooru, kuhu ootame taotlusi hiljemalt 2. juuniks.
Nüüdseks oleme paika pannud ka selle tutvustamiseks mõeldud infopäevad, mida viime läbi aprillis kuuel korral –
Haapsalus, Jõhvis, Tallinnas, Rakveres, Paides ja Põlvas.

Kõik vajalik taotlusvooru, infopäevade ja registreerimise kohta :
http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/kv15

Lisaks taotlusvooru ja teiste KÜSKi toetusvõimaluste tutvustamisele toimuvad kõikides linnades infopäeva ühe osana hea koostöö kujundamise teemalised inspiratsioonikohvikud.
Et need võimalikult praktilised ja kasulikud oleksid, palume kõigil osalejatel teha mõningast ettevalmistustööd ja mõelda konkreetselt välja, millist koostöö loomise või arendamise projekti tegema tahetakse hakata. Mõned abistavad ja suunavad küsimused, millele palume eelnevalt mõelda ja vastata, on toodud ära registreerimisvormis.

 

Võlanõustamiskoolitus

Kirik näeb murega ühiskonna kihistumist, vaesemate ja rikkamate vahelise lõhe kasvamist, inimeste sagenevat lõhkilaenamist ning õilmitsevat kiirlaenuturgu ja otsib võimalusi kahjude ja kannatuste vähendamiseks. Üle poolte eesti inimestest on viimasel viiel aastal laenanud raha. Paljud neist ebamõistliku intressiga, mis paneb võlasumma kahanemise asemel kasvama.

Diakooniatöötajatelgi tuleb silmitsi seista inimeste murega ning see ei ole kerge. Küll aga aitab parem ettevalmistatus anda paremat nõu ning tuua tõepoolest tulu oma hoolealustele kogudustes ja kogukonnas laiemalt.

Riigikohus juhtis 2014. aasta märtsi algul seadusandja tähelepanu vajadusele korrastada kiirlaenuturgu ja määras eeldusliku piirmäära, mille ületamisel võib liigkasuvõtjalik tarbimislaenuleping osutuda tühiseks.
Riigikohtu hinnangul ei välista laenuvõtja arusaamine laenutingimustest ja nendega nõustumine seda, et tegemist on liiakasuga. Kohtud peavad sisuliselt kontrollima, kas laenulepingu poolte vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas, mitte lähtuma vaid tõdemusest, et laenuvõtja pidi aru saama, mida ta tegi.

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö Sihtasutus ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus kutsuvad teid kõiki kogenud spetsialisti poolt läbi viidavale koolitusele, et hea töö mida teete, muutuks veel asjatundlikumaks ning tulemuslikumaks.

Võlanõustamiskoolitus toimub neljapäeval, 19. märtsil 2015 kell 11:00 – 13:00

EELK Konsistooriumi saalis, Kiriku plats 3, Tallinn.

Käsitletavad teemad:
1. Võlanõustamise võimalused ja tähtsus individuaalse täitmiskava ja taasühiskonnastamise osana.
2. Võlanõustamise sisu, eesmärgid ning õiguslikud alused ja võimalused.
3. Mida peab teadma kohtutäituri tegevusest, täite- ja pankrotimenetlusest; võlgadest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetlusest.

Loengupidaja on Ülle Schmidt, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja.

Oma osalemisest palun teatada 16. märtsiks 2015  diakoonia@eelk.ee

KOP programm avatud

Kevadine Kohaliku omaalgatuse programm on avatud ning ootab 1. aprilliks kogukondade elujõulisust edendavaid projekte.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmetest.  Mõlema meetme puhul on toetuse piirsummaks 2000 eurot ning rahalise omafinantseeringu määr peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlused tuleb esitada asukohajärgsele maavalitsusele hiljemalt 01. aprilliks kell 16:30.

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.04.2015).

 

Kodanikuühiskonna arengukava valminud

Head kaasamõtlejad.

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks Kodanikuühiskonna arengukava aastateks 2015-2020  ja selle rakendusplaan aastateks 2015-2018.

Arengukava koostamisel peeti enam kui 300 inimese osalusel kümneid ja kümneid edasiviivaid arutelusid, vaieldi, argumenteeriti, kaheldi, nõustuti ja lepiti kokku. Nii ongi valminud arengukava kompromiss ja kokkulepe erinevate osapoolte vahel, mida lähimatel aastatel kodanikuühiskonna arendamiseks on tarvis ette võtta. Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutusel oli rõõm selles protsessis osaleda.

 

Arengukava dokumendid ja tagasivaade koostamise protsessile on leitavad siseministeeriumi kodulehelt http://siseministeerium.ee/arengukava2020

 

SA juhatus