Riigihanke „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine” (Riigihanke viitenumber: 169262) taotlus leidis rahastamist

KÜSK_Swiss3

ÜTSA konsulteeris riigihanke taotluse koostamist.Tugiteenust võimaldatakse vastavalt vajadustele kas lastehoiu asutuses 627 lapsele ja kas lapse või hoidja kodus 193 lapsele. Tugisisiku teenust on võimalik osutatada kokku 865 lapsele.

Teenust osutatakse vastavalt vajadusele. Peamiselt selliselt, et vanemal on võimalik osaleda tööhõives ning see sõltub paljuski vanemate võimest ja soovist töötada ning võimalikest tööaegadest. Teenust osutatakse vanemate vajadusi arvestades kas või ööpäevaringselt. Teenuse osutamise asukohad: Aegviidu, Anija, Harku, Jõelähtme, Keila vald, Keila linn, Kernu, Kiili, Kose, Kuusalu, Loksa, Maardu, Nissi vald, Padise vald, Paldiski linn, Raasiku, Rae vald, Saku, Saue vald, Saue linn, Vasalemma, Viimsi ehk kokku 22 kohalikku omavalitsust.

Projekti partnerid on EELK Inglitiib lapsehoid, Põhja-Eesti Autismiliit, Q Takso, Männirahu Mõttemaja, Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut.

Täname KÜSKI toetuse eest.

 

19.–20. jaanuaril toimus EELK Vaimulike konverents: EELK EESTI ÜHISKONNAS: MEIE ÕPETUS, MEIE MISSIOON.

KÜSK_Swiss3

Konverentsile tulijaid ootasid ees jumalateenistused, mitmesugused ettekanded, arutlusringid ning töötoad. Arutleti usuõpetuse üle kristlikus koolis, EELK rollist ühiskonnas, sellest, kas ja millal peaks kirik ühiskonnas sõna võtma, pagulastest ja ka vaimulike ametiga seotud probleemidest kirikus. DSC_0010

Vaimulike konverents on EELK juhtimisorgan, mille võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine ning liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus.

EELKi otsused mõjutavad ÜTSA tegevusi, ÜTSA omakorda on kaastegev EELK uuenemisprotsessides. Seekordne vaimulike konverents oli ka platvorm ÜTSA tagasisidestamisteks ning täiendavate uuringute läbiviimiseks. Tallinna Ülikoolis on valmimas magistritöö koguduste ja kohalike omavalitsuste seostest ning nende võimalikest arengutest.

DSC_0007

DSC_0005

31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt.

KÜSK_Swiss3

31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt:

Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks”.

Ajavahemikus 1. maist kuni 31. detsembrini 2015 kestis KÜSKi toetusel koguduste kompetentsikeskuse arenguhüppe projekt.

Koguduste võimestamiseks tagati stabiilsed infovood hangetest ja taotlusvoorudest ning tehti need kättesaadavaks potentsiaalsetele partneritele. Projekti käigus keskenduti ESF 2015. aasta jooksul avanevatele meedetele. Täiendati ÜTSA enda kompetentsi projektijuhtimise ja koolituste alal; uuendati arengukava ja sellest lähtuv tegevuskava; uuendati ÜTSA-t tutvustavad infomaterjalid (kodulehekülg, Facebook ja uued infovoldikud), kujundati välja info saamise ja jagamise kanalid nii organisatsiooni sees kui väljapoole organisatsiooni suhtlemiseks; kaasati organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalikke professionaale.

ÜTSA sihtgrupp on Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused, asutused ja organisatsioonid (Kirikute Nõukogu poolt loodud asutused) ja nende otsesed partnerid ning nende juhtorganite liikmed ja arendustegevuste ja projektide eest vastutavad isikud. Projekti käigus viidi läbi koolitusseminarid ÜTSA juhtkonnale ning vabatahtlikele ja kogudustele uue EL finantsperioodi meetmete, aga riigihangete vahendite taotlemise loogika tutvustamiseks ning nõustati individuaalselt projektiideega kogudusi rahastusallikate leidmisel ja projektitaotluste vormistamisel. Oluliseks peame kujunenud koostöövõrgustike head toimimist: see võimaldab lahendada probleeme, mis otseselt ei ole kajastatud KÜSKi arenguhüppe projektis. Koguduste koostöö on paranenud, koolituste käigus sündis mitmeid kokkuleppeid ja väikesi koalitsioone ühistaotluste esitamiseks ja rollide jagamiseks. Koguduste eri tasandite vaheline koostöö on kasvanud ja sotsiaalne sidusus seega suurenenud, seda nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

Projektiperioodi jooksul leidsid rahastamist projektid

– “Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piir-konnas”, Schleswig-Holsteini Diakooniakeskuse kaudu fondist Aktsion Mench;

– Riigihane „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Harjumaal” (Riigihanke viitenumber: 169262), mille kaudu on võimalik tugiteenust osutada rohkem kui 800 lapsele. ÜTSA hea koostööpartner Jõhvist MTÜ „Päikesekiir” võitis riigihanke oma piirkonnas. Seega on kiriklike teenuste osutamine hakanud leidma kõlapinda ja koguduste võimekus saanud tõestuse.

– Projekt “Sotsiaalne võimestamine maapiirkondades Läänemere regioonis“ (lühendiga SEMPRE) on suunatud kogukondade tegevuse elavdamisele kohalikul tasandil:projekti juhtpartneriks on Diakooniatöö MTÜ Schleswig-Holsteinist Saksamaalt, Ühiskonnatöö SA ja EELK on projekti partneriteks. Kokku on projektis 17 sotsiaalvaldkonna, omavalitsuste ja haridusasutuste partnerit Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist ja Taanist. Projekti kogumaksumus on 4 miljonit eurot.

Kahjuks ei leidnud rahastamist projekt „Uus Haridusruum Harkujärvel”.

20. detsember: ÜTSA uuenenud arengukava ja tegevusplaan on valminud!

KÜSK_Swiss3

Üle poole aasta tegelesid vabatahtlikud ja pühendunud koguduseliikmed ÜTSA arengukava täiustamise ja parandamisega. Pikaajaline kollektiivne töö päädis lõpuks ekspertidest töögrupi otsusega, et arengukava vastab uutele vajadustele ning selle võib esitada Nõukogule kinnitamiseks.

Tegevuskava on aga tihedalt seotud SEMPRE projektis ettenähtud ülesannete täitmisega. Selle korrigeerimine toimub projekti käivitamise käigus.

20. november 2015 — suurpäev ÜTSA järgmiseks arenguhüppeks.

KÜSK_Swiss3Rahastamisotsuse sai suur rahvusvaheline projekt Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region, akronüümiga SEMPRE.

Vahendeid taotleti Interreg Baltic Sea Region Programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig Holstein. Osalevad seitse partnerit: Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola, Soome, Eesti.

unspecified

Oluliseks peetakse KOV ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste jõustamist (võimestamine). Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ka vabaühenduste väikeprojekte. Projekti läbiviimiseks vajaliku omafinantseeringu suurus on 47 572 kolme aasta jooksul ehk 16 000 aastas. Kogufinantseering ületab 300 000€ kolme aasta jooksul, et iga omafinantseeringu euro kohta tuleb toetsraha peaaegu kuus eurot.

unspecified-3

Eesti Kirikute Nõukogu kiitis projektis osalemise heaks ning leidis vajalikud vahendid omafinantseeringu katmiseks. TÄNAME!

unspecified-2

Täname Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, arenguhüppe programmi raames oli võimalik sooritada vajalikke konsultatsioone ja kohtumisi, et see suur projekt käivitada.

unspecified-1

 

 

Vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2016 – tähtaeg 02.02.2016.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest (millest sõltub tegevusvõimekus), kokkuvõte kajastatakse taotluses. Eneseanalüüs peab olema organisatsiooni terviklikult käsitlev ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused. Ei toetata taotlejaid, kes taotlemise hetkel on ellu viimas KÜSKi toel eelmist arenguhüppe taotlusvooru (AH15) projekti.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada 300 000 eurot (180 000 eurot piirkondlike ühenduste projektide ja 120 000 üleriigiliste ning rahvusvaheliste ühenduste projektide toetuseks).
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul eeldame minimaalselt 30% rahalist omafinantseeringut iga kulu kohta. Kõigi teiste kulude puhul kokku peab taotleja panustama vähemalt 10% omafinantseeringut, millest minimaalselt pool rahalisena.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2016 – 31. mai 2017. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.

Avatud on kaks taotlusvooru, mille kohta info on SA Innove kodulehel.

  •  pikka aega (vähemalt 12 kuud) tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks – 

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 29 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 10 000 inimest.

Esimene taotlusvoor on avatud 2. novembrist 2015 kuni 11. jaanuarini 2016 kl 17.00;.

  •  esimese ja teise taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks – taotlusvoor avati 1. detsembril 2015 ja on avatud kuni 30. juunini 2020 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni; taotlusvooru eelarve on 8 145 000 eurot;

Taotlusvoorude avanemisest teavitatakse SA Innove kodulehel, struktuuritoetuste infolistis ning ajakirjanduses. 

Olge valmis! Tulekul:
  • Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Avatud taotlusvoorude kogueelarve on 30 miljonit eurot, planeeritud projektides osalejate arv 5900 inimest. Taotlusvoorud on suunatud KOVi tasemel hoolekandeteenuste arendamisele ja teenuste pakkumisele.

Esimene taotlusvoor toimub 2016 I pooles.

Idatähe koordinaator Nelli Vassila annab teada:

Idatähe koordinaator Nelli Vassila annab teada: Praegu sai Eestist Lätti jõudnud pakid üle loetud ja meil on 420 pakki!!!, seejuures ei ole veel arvutatud umbes 40 pakki, mis asuvad Kadrina kirikus ja vähemalt 1 pakk, mis asub Haapsalus. Ilmselt tuleb see nädalavahetus Eesti pakke veel juurde!!

Mina loen üle rahalised annetused ja annan ka hiljemalt esmaspevaks teada. Selleks ajaks täpsustab ka Nelli pakkide arvu.

Südamlik tänu kõigile Idatähe projektis osalejatele. Teiega on lootust!

TÄHT IDAS – KINGIPAKID PÕGENIKELAAGRITE LASTELE!

EELK Järva-Jaani kogudus on liitunud projektiga „Täht Idas“. Valmistame ja kogume kingipakke Jordaania, Egiptuse ja Malta saare põgenikelaagrite lastele.
Kogumine kestab 01. – 30. novembrini 2015.

Oma paki saate tuua Järva-Jaani pastoraati Pikk 54:
T, N ja P kell 10.00-13.00

Koguduse õpetaja käest saab infot pakkide toomise kohta (telefon 53435774). Lähis-Idas on sõda, mille eest põgenejaid on juba 20 miljonit, neist pooled on lapsed. Kodust kaasa võetakse ainult hädavajalik. Pika teekonna jooksul aga varud kahanevad. Need, kellel on õnne jõuavad pagulaslaagritesse. Mänguasjad ei ole vanemate jaoks oluliste asjade nimekirjas, aga lastele on need hädavajalikud. Pagulaslaagrites olevatel lastel pole, millega mängida. Kuidas saaksite Teie neid aidata?
Oodates Advendiaega organiseerime pagulaslaagrites olevatele lastele 1. novembrist kuni 30. novembrini heategevusürituse “Täht idas”. Eesmärk on rõõmustada lapsi umbes kingakarbi suurusesse karpi pakitud kingitustega – mänguasjadega. Kampaania perioodi jooksul tekivad kogumispunktid üle Eesti, kuhu annetajad saavad tuua valmis pakid, et need sealt esialgu Tallinnasse ja siis juba edasi Lähis-Ida poole toimetada. Eelmisel aastal korraldati sama üritus Lätis ja koguti üle 3000 kingituse. Sel aastal osaleb ka Eesti Ühiskonnatöö Sihtasutuse eestvedamisel (estodiac.eu).
Kas ka sina paned särama mõne väikese silmapaari?

Projekti “Täht idas” eesmärk on koguda annetustena kingakarpidesse pakitud kingitused ja toimetada need käest kätte Lähis-Ida pagulaslaagrite lastele. Lisaks saab annetada paki kohta 5 €, et katta transpordikulud – seda panga kaudu!
Alates 1.novembrist saab teha rahalisi annetusi:
Arvele nr. EE131010220214844220
Selgitus: “Idatäht”, Saaja: Ühiskonnatöö sihtasutus