Diakooniatöö alane kohtumine Liepajas

Läti Vabariigis, Liepajas 25.06.-27.06.2013. toimunud koostöö planeerimise koosolekul osales EELK Konsistooriumi kantselei diakooniatalituse juhataja Avo Üprus. Tegemist oli diakoonia- ja ühiskonnatöö alase koostöö planeerimisega Leedu, Läti, Eesti ja Põhja Saksa luterlike kirikute esindajate osalusel. Kavandati sotsiaalprojekti esitamist uue Euroopa Liidu finantsperioodi 2014 – 2020 raames ning üldisemat üksteise kaasamist nii infovahetusse kui ka teistesse võimalikesse projektidesse

Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked aastateks 2014 -2016

Tartu Linnavalitsus kuulutab välja järgmiste teenuste hanked:

 • Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks
  2014-2016
 • Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenuse ost 2014. aastaks
 • Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas
  aastateks 2014-2016
 • Perekülastusteenuse ost Tartu linna väikelastega riskiperedele aastateks
  2014-2016

 

Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked

 Tartu Linnavalitsus tuleb turule järgmiste teenuste hangetega.

 • Naiste ja laste varjupaigateenuse ost aastateks 2014 – 2016
  Tartu Linnavalitsus
 • Tugiisikuteenuse ost toimetulekuraskustes inimestele aastateks 2014-2016
  Tartu Linnavalitsus
 • Vältimatu sotsiaalabi teenuse ost aastateks 2014-2016
  Tartu Linnavalitsus

 Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus.

Kirik keset küla

Kirik keset küla

Kirik keset küla

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus on välja andnud teatmiku „ Kirik
keset küla“ mis on mõeldud kogukonna liikmetele abivahendiks kohaliku eluolu
arendamisel. Raamatust leiate hulgaliselt häid näiteid koguduse ja kohaliku
omavalitsuse toimivast koostööst, samuti ülevaate teenuste delegeerimisest kui
ka otsest abi lepingute sõlmimisel. Teatmikust leiab nimekirja
rahastusallikatest ja toetusfondidest ning palju praktilisi näpunäiteid taotluste
elluviimisel. Aktiivne osalemine piirkondlikus elus aitab kaasa koguduste
kujunemisele võimekateks partneriteks avalikule sektorile

Tule vabatahtlikuks tugiisikuks!
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Eesti – Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusel on välja töötatud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluv mudel retsidiivsuse vähendamiseks.
Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist ning kuni kuus kuud peale vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal.
Tugiisikute koolitusprogramm on 45 tundi (6 päeva) ja seda viivad läbi erineva eriala spetsialistid. Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbinu saab vastava tunnistuse.
Koolitusel käsitletavad teemad on: tugiisiku töö tutvustus, kurjategija profiil, karistuspoliitika, sotsiaalsete oskuste arendamine, töötukassa poolt pakutavad võimalused, sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste tutvustus, vanglakülastus.
Projekti „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks“
tugiisikute 45-tunnine koolitus toimub
2013 juuni Tallinnas (kuupäevad täpsustamisel vastavalt Teie võimalustele),
Peeteli Kiriku II korruse ruumides aadressil: Preesi 5 (Pelgulinnas).

Tugiisikutöö vastu huvi tundvad inimesed saavad ühendust võtta: remet.rander@crimeless.eu
Kui Te leiate endas soovi ja valmisolekut olla toeks nendele, kes vajavad tuge ühiskonda naasmisel, siis tulge meie koolitusele!
Koolitust rahastab ja koolitus on Teie jaoks tasuta:

Austatud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad

Eesti Kirikute Nõukogu poolt asutatud Ühiskonnatöö Sihtasutus annab teada kavandatavast koolitusest, mis on kasulik kogudustele lisavahendite leidmisel ja hankimisel. Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades. Koolitus on osalejatele tasuta.

Palume Teil edastada asjakohane informatsioon kogudustele ja nende poolt loodud asutustele ja organisatsioonidele. Esimene koolituspäev toimub 27.aprillil Põltsamaal.

 Kasu kogudustele

Koguduste juhid suhtuvad rahataotluste kirjutamisse erinevalt. Paljudel puhkudel jääb hea algatus teostamata oskamatuse tõttu taotlust vormistada.

Tahame koolitusega pakkuda nii julgustust kui praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.

 

 • Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest
 • Selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise korda.

 

Võimalused uueks arenguks

Aastail 2007-2013 on Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditena rohkem kui 53 miljardit krooni. Uuel rahastamisperioodil 2014-2020 ootab Eesti struktuurivahendeid ligikaudu samapalju – umbes 3,35 miljardit eurot. Struktuuritoetusele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering. Palju võimalusi pakuvad sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid.

 

Aktiivne kogudus suudab olla tõsiseltvõetavaks partneriks omavalitsusele: rikastada kohaliku arengu diskussiooni ja aidata kaasa teenuste toomisel inimestele lähemale!

 

 Osalejad

Ühiskonnatöö Sihtasutus kutsub koolitusel osalema inimesi, kellel on mõningane varasem kogemus projektide kirjutamisega, aga kes vajavad värsket informatsiooni uutest taotlusperioodidest, finantseerimisallikatest ja kordadest.

Oodatud on inimesed, kes saavad hakkama küll lihtsama projektiga, aga peavad veel keeruliseks näiteks struktuurivahendite taotlemist.

Oleme valmis hiljem ka taotluste koostamisel nõu andma ning juhendama individuaalset tööd õppematerjalidega.

 

Korraldus

 • Koolituspäev viiakse läbi 27. aprillil Põltsamaal.
 • Õppetöö jätkub iseseisva tööga õppejõudude juhendamisel.
 • Töö jõuab lõpule juunis (täpse ja sobiva päeva lepime ühiselt koolituse ajal).
 • Samasugune koolitus toimub sügisel ka Tallinnas.
 • Vajalik on eelregistreerimine.

 

Palume suunata koolitusele vaid neid inimesi, kelle soov panustada tegevusse koguduse heaks on kindel. Hoidkem õppureid eestpalvetes ning püstitagem neile ka vaimulike ja koguduste juhtide silmis olulised õpieesmärgid.

 

Paastuaja rahusoovidega
Avo Üprus
Juhatuse esimees