KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru

KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru.
Tähtaeg on 15. august 2013.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel

Septembris algab uus koolitus projektjuhtidele

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus ning Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad koolituse erinevate koguduste esindajatele kogukonna arengu toetamiseks ja võimekuse tõstmiseks koostöös kohalike omavalitsustega.

Koolitusel käsitletakse EL uuel rahastusperioodil avanevaid finantsinstrumente, juhiseid taotluste esitamisel ja elluviimisel. Samuti praktilist abi rahastusallikate leidmisel ja konsulteeritakse koolituse käigus valmivate projektide koostajaid.

Õppeperiood toimub 6.sept. 2013 ja 12.sept.2013  Tallinnas
koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega

Diakooniatöö alane kohtumine Liepajas

Läti Vabariigis, Liepajas 25.06.-27.06.2013. toimunud koostöö planeerimise koosolekul osales EELK Konsistooriumi kantselei diakooniatalituse juhataja Avo Üprus. Tegemist oli diakoonia- ja ühiskonnatöö alase koostöö planeerimisega Leedu, Läti, Eesti ja Põhja Saksa luterlike kirikute esindajate osalusel. Kavandati sotsiaalprojekti esitamist uue Euroopa Liidu finantsperioodi 2014 – 2020 raames ning üldisemat üksteise kaasamist nii infovahetusse kui ka teistesse võimalikesse projektidesse

Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked aastateks 2014 -2016

Tartu Linnavalitsus kuulutab välja järgmiste teenuste hanked:

 • Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks
  2014-2016
 • Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenuse ost 2014. aastaks
 • Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas
  aastateks 2014-2016
 • Perekülastusteenuse ost Tartu linna väikelastega riskiperedele aastateks
  2014-2016

 

Tartu Linnavalitsuse teenuste hanked

 Tartu Linnavalitsus tuleb turule järgmiste teenuste hangetega.

 • Naiste ja laste varjupaigateenuse ost aastateks 2014 – 2016
  Tartu Linnavalitsus
 • Tugiisikuteenuse ost toimetulekuraskustes inimestele aastateks 2014-2016
  Tartu Linnavalitsus
 • Vältimatu sotsiaalabi teenuse ost aastateks 2014-2016
  Tartu Linnavalitsus

 Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus.

Kirik keset küla

Kirik keset küla

Kirik keset küla

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus on välja andnud teatmiku „ Kirik
keset küla“ mis on mõeldud kogukonna liikmetele abivahendiks kohaliku eluolu
arendamisel. Raamatust leiate hulgaliselt häid näiteid koguduse ja kohaliku
omavalitsuse toimivast koostööst, samuti ülevaate teenuste delegeerimisest kui
ka otsest abi lepingute sõlmimisel. Teatmikust leiab nimekirja
rahastusallikatest ja toetusfondidest ning palju praktilisi näpunäiteid taotluste
elluviimisel. Aktiivne osalemine piirkondlikus elus aitab kaasa koguduste
kujunemisele võimekateks partneriteks avalikule sektorile

Tule vabatahtlikuks tugiisikuks!
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Eesti – Šveitsi Vabaühenduste Fondi toetusel on välja töötatud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluv mudel retsidiivsuse vähendamiseks.
Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist ning kuni kuus kuud peale vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal.
Tugiisikute koolitusprogramm on 45 tundi (6 päeva) ja seda viivad läbi erineva eriala spetsialistid. Koolitus on osalejatele tasuta ja selle läbinu saab vastava tunnistuse.
Koolitusel käsitletavad teemad on: tugiisiku töö tutvustus, kurjategija profiil, karistuspoliitika, sotsiaalsete oskuste arendamine, töötukassa poolt pakutavad võimalused, sotsiaalteenuseid pakkuvate asutuste tutvustus, vanglakülastus.
Projekti „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks“
tugiisikute 45-tunnine koolitus toimub
2013 juuni Tallinnas (kuupäevad täpsustamisel vastavalt Teie võimalustele),
Peeteli Kiriku II korruse ruumides aadressil: Preesi 5 (Pelgulinnas).

Tugiisikutöö vastu huvi tundvad inimesed saavad ühendust võtta: remet.rander@crimeless.eu
Kui Te leiate endas soovi ja valmisolekut olla toeks nendele, kes vajavad tuge ühiskonda naasmisel, siis tulge meie koolitusele!
Koolitust rahastab ja koolitus on Teie jaoks tasuta: