KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor” teenuse arendamiseks ja käivitamiseks” on avatud

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
–    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
–    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013  kell 15.00.
Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni  28. veebr. 2015.
Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 30 000 eurot.

Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Augustis avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud.

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi taotlusvoor „Riskilapsed ja -noored“ on avatud

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootööalaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013

Eesti Töötukassa hanked tööharjutusele

Eesti Töötukassa kuulutas välja hanked tööharjutus teenuse pakkujatele:

  • Tööharjutus  16.08.2013.a.
  • Tööharjutus Valga maakonnas 2.08.2013.a.

Lihthanked ( asjad ja teenused alla 40 000 € , ehitustööd alla 250 000 € )

 

Projektikoolitus kogudustele

Austatud kirikujuhid.
Eesti Kirikute Nõukogu poolt asutatud Ühiskonnatöö Sihtasutus annab teada järjekordsest koolitusest, mis on kasulik kogudustele lisavahendite hankimisel. Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades ning osalejatele tasuta. Ootame motiveeritud ja sihikindlaid inimesi, kellel on idee, mille rahastamiseks nad soovivad äriplaani ja finantseerimistaotlust vormistada. Mõningane eelnev kogemus lihtsamte projektidega  kulub marjaks ära.

Palume Teil edastada see teade kogudustele ja nende poolt loodud asutustele ja organisatsioonidele. Esimene koolituspäev toimub 06. septembril Harju Ettevõtluse Arendamise Keskuses, Tallinn, Sirge tee 2. Sellele järgneb iseseisev töö oma projekti vormistamisega, mille jooskul on võimalik kasutada kogenud asjatundjate abi. Töö tulemused vaadatakse üle 12.septembril samas kohas. Peaasjalikult orienteerume Kodanikuühiskonna Sihtkapitali suurprojektide taotlusvoorule, mille tähtaeg on 24. september. Samas tutvustatakse ka teisi finantsinstrumente ning võrreldakse neid omavahel.

Kasu kogudustele
Koguduste juhid suhtuvad rahataotluste kirjutamisse erinevalt. Paljudel puhkudel jääb hea algatus teostamata oskamatuse tõttu taotlust vormistada.
Tahame koolitusega pakkuda julgustust, praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.
Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest ja selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise korda.

Võimalused uueks arenguks
Aastail 2007-2013 on Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditena rohkem kui 53 miljardit krooni. Uuel rahastamisperioodil 2014-2020 ootab Eesti struktuurivahendeid ligikaudu samapalju – umbes 3,35 miljardit eurot. Struktuuritoetusele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering. Palju võimalusi pakuvad sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid.
Struktuurivahendite taotlemise võimalustest anname hilissügisel toimuva seminari käigus, aga küsimusi esitada saab ka septembrikoolitusel. Esialgsed raamid on selleks ajaks paigas.

Aktiivne kogudus suudab olla tõsiseltvõetavaks partneriks omavalitsusele: rikastada kohaliku arengu diskussiooni ja aidata kaasa teenuste toomisel inimestele lähemale!

Oodatud on inimesed erinevatest konfessioonidest, kes saavad hakkama lihtsama projektiga, aga peavad veel keeruliseks näiteks struktuurivahendite taotlemist, finants- või äriplaani koostamist.

Oleme valmis hiljem ka taotluste koostamisel nõu andma ning juhendama individuaalset tööd õppematerjalidega.

Vajalik on eelregistreerimine. Osalemistasu ei ole. Toitlustamise kulud kannab sihtasutus. Transpordikulud jäävad üldjuhul osalejate kanda, aga erijuhtumid räägitakse läbi ja leitakse lahendused.

Registreeruda palume EKN sekretäri telefonil 6461028 või aadressil avo.uprus@eelk.ee

Palume suunata koolitusele vaid neid inimesi, kelle soov panustada tegevusse koguduse heaks on kindel. Hoidkem õppureid eestpalvetes ning püstitagem neile ka vaimulike ja koguduste juhtide silmis olulised õpieesmärgid.

Õnnistussooviga
Avo Üprus
50 20 857

 

KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru

KIK avas keskkonnaprogrammi II taotlusvooru.
Tähtaeg on 15. august 2013.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel

Septembris algab uus koolitus projektjuhtidele

EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus ning Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad koolituse erinevate koguduste esindajatele kogukonna arengu toetamiseks ja võimekuse tõstmiseks koostöös kohalike omavalitsustega.

Koolitusel käsitletakse EL uuel rahastusperioodil avanevaid finantsinstrumente, juhiseid taotluste esitamisel ja elluviimisel. Samuti praktilist abi rahastusallikate leidmisel ja konsulteeritakse koolituse käigus valmivate projektide koostajaid.

Õppeperiood toimub 6.sept. 2013 ja 12.sept.2013  Tallinnas
koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega