Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru tähtaeg 30.10.2013

Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.

Ootame taotlusi 30. oktoobriks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Toetust saab küsida kuni 3000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Kokku on voorus jagada 75 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 – 30. aprill 2014.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.

Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust (abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
•TINGIMUSED
•TAOTLUSVORM
•EELARVE VORM

• Äriplaani ja finantsprognooside koostamisel aprilliks 2014 palume lähtuda JUHENDIST.

Kõik toetusesaajad läbivad jaanuarist kuni aprillini 2014 viiepäevase sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolituse, SEV Võrgustik MTÜ koolitajate eestvedamisel.

Erisus võrreldes eelmiste KÜSK voorudega: kuni 15% toetusest võivad moodustada üld- ja arenduskulud. Need on kulud, mida saate teha ise vabalt oma ühingu bürooruumide, -tarvetega seoses, katta transpordi- ja sidevahendite kulusid. Samuti võite neid kulusid kasutada oma ühingu arendamiseks, nõnda nagu vajalikuks peate. Nende kulude kohta ei pea esitama põhjendust, kalkulatsiooni ega hiljem tõendust väljamaksmise kohta.

NB! INFOPÄEVAD (täieneb otselinkidega):

29.08 Pärnus http://www.peak.ee/et/kalender/107-view-193.html

05.09 Tallinnas http://www.heak.ee/kusk-ariplaani-voorude-ja-aef-vabauhenduste-fondi-infopaev

05.09 Raplas http://www.raek.ee/index.php?eventID=1101

09.09 Kuressaares http://www.sasak.ee/index.php?show=news&newsID=250

11.09 Jõhvis

12.09 Tartus http://www.tartu.ee/arinouandla/kysk-infopaev

13.09 Põlvas http://polvamaa.ee/index.php?page=966&

26.09 Haapsalus

Lisaks soovitab KÜSK tutvuda Heateo SA poolt kevadel välja antud ajakirjaga “Head uudised”, mis avab sotsiaalse ettevõtluse sisu lähemalt ning tutvustab sotsiaalseid ettevõtteid: http://issuu.com/heategu/docs/head_uudised_kevad_2013

Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Integratsioonivaldkonna meediaprogramm
Programmi eesmärk
Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise
Programmist toetatakse
1. Toetatakse toimivate veebiportaalide sisuinfo tõlkimist vene ja inglise keelde. Tingimused
2. Toetatakse raadioprogramme, mis soodustavad
kultuuridevahelist dialoogi (sh Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurielu) ja
ühist inforuumi
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2013. a.

Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu finantseeritav programm

Austatud laste- ja noorsootöö praktikud ja asjatundjad. Kutsun teid osalema toetuse taotlemises vastavalt teie eelistusele kas ühiselt või eraldi Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu finantseeritavast programmist. Isiklikult olen seisukohal, et kristlikel noorsootöö tegijatel tuleks nüüd koopereeruda ja meie katusorganisatsiooniks võiks olla nt EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Kõne alla võiks tulla ka teised ühendused, kellel on piisav projektijuhtimise võimekus.
Ühele projektile eraldatav rahaline maht on kahtlemata liiga suur, et seda kasutada ühe koguduse noortetöö arendamiseks. Koostööst võidaksime aga palju. Minu hinnangul oleks suure kasuteguriga ka oikumeeniline koostöö. Samas ei ole kogudused iseseisvalt ka abikõlblikud. Omaette teema on ka EKN taotlejana. Seda tasuks arutada ka EKN noortenõukogul.
Tegemist on taotlusvooruga Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi „Riskilapsed ja –noored“ programmi raames „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootöö-alaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.
Taotlusvooru raames toetatakse noorte- ja noorsootööorganisatsioonide tegevuse arendamist ja nende võimekuse suurendamist riskilaste ja -noorte kaasamisel, riskilaste ja -noortele ennetavate noorsootööalaste meetmete rakendamist parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi, noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamist ning koostöövõrgustike loomist või olemaoleva võrgustiku arendamist ning teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamist.

Toetust saavad taotleda valitsusvälised organisatsioonid, avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte.

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170,000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Programmi doonorpartner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Programmi juhib Haridus- ja Teadusministeerium ja selle rakendajaks on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi viiakse ellu koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.

Taotlusi võetakse vastu Eesti Noorsootöö Keskuses kuni 14. oktoobrini 2013.

Juhul, kui teil on huvi, siis on Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö Sihtasutus valmis aitama septembrikuus projekti kirjutamisel ning eelarve koostamisel. Selleks moodustatakse huvitatute töörühm, mida konsulteerivad projektimaailma asjatundjad.

Rahusooviga

Avo Üprus

KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor” teenuse arendamiseks ja käivitamiseks” on avatud

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
–    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
–    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013  kell 15.00.
Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni  28. veebr. 2015.
Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 30 000 eurot.

Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Augustis avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
 Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud.

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi taotlusvoor „Riskilapsed ja -noored“ on avatud

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootööalaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013

Eesti Töötukassa hanked tööharjutusele

Eesti Töötukassa kuulutas välja hanked tööharjutus teenuse pakkujatele:

  • Tööharjutus  16.08.2013.a.
  • Tööharjutus Valga maakonnas 2.08.2013.a.

Lihthanked ( asjad ja teenused alla 40 000 € , ehitustööd alla 250 000 € )

 

Projektikoolitus kogudustele

Austatud kirikujuhid.
Eesti Kirikute Nõukogu poolt asutatud Ühiskonnatöö Sihtasutus annab teada järjekordsest koolitusest, mis on kasulik kogudustele lisavahendite hankimisel. Koolitus on kavandatud otseselt koguduste huvisid ja vajadusi silmas pidades ning osalejatele tasuta. Ootame motiveeritud ja sihikindlaid inimesi, kellel on idee, mille rahastamiseks nad soovivad äriplaani ja finantseerimistaotlust vormistada. Mõningane eelnev kogemus lihtsamte projektidega  kulub marjaks ära.

Palume Teil edastada see teade kogudustele ja nende poolt loodud asutustele ja organisatsioonidele. Esimene koolituspäev toimub 06. septembril Harju Ettevõtluse Arendamise Keskuses, Tallinn, Sirge tee 2. Sellele järgneb iseseisev töö oma projekti vormistamisega, mille jooskul on võimalik kasutada kogenud asjatundjate abi. Töö tulemused vaadatakse üle 12.septembril samas kohas. Peaasjalikult orienteerume Kodanikuühiskonna Sihtkapitali suurprojektide taotlusvoorule, mille tähtaeg on 24. september. Samas tutvustatakse ka teisi finantsinstrumente ning võrreldakse neid omavahel.

Kasu kogudustele
Koguduste juhid suhtuvad rahataotluste kirjutamisse erinevalt. Paljudel puhkudel jääb hea algatus teostamata oskamatuse tõttu taotlust vormistada.
Tahame koolitusega pakkuda julgustust, praktilisi teadmisi ja oskusi kogudustele täiendavate rahaliste võimaluste leidmiseks ja kasutamiseks.
Koolituse käigus antakse ülevaade rahaliste vahendite allikatest ja selgitatakse nende allikate eelistusi ja erinevusi, eesmärke ja taotlemise korda.

Võimalused uueks arenguks
Aastail 2007-2013 on Eestile eraldatud Euroopa Liidu struktuurivahenditena rohkem kui 53 miljardit krooni. Uuel rahastamisperioodil 2014-2020 ootab Eesti struktuurivahendeid ligikaudu samapalju – umbes 3,35 miljardit eurot. Struktuuritoetusele lisandub Eesti riigi kaasfinantseering. Palju võimalusi pakuvad sihtsuunitlusega väiksemad fondid ja programmid.
Struktuurivahendite taotlemise võimalustest anname hilissügisel toimuva seminari käigus, aga küsimusi esitada saab ka septembrikoolitusel. Esialgsed raamid on selleks ajaks paigas.

Aktiivne kogudus suudab olla tõsiseltvõetavaks partneriks omavalitsusele: rikastada kohaliku arengu diskussiooni ja aidata kaasa teenuste toomisel inimestele lähemale!

Oodatud on inimesed erinevatest konfessioonidest, kes saavad hakkama lihtsama projektiga, aga peavad veel keeruliseks näiteks struktuurivahendite taotlemist, finants- või äriplaani koostamist.

Oleme valmis hiljem ka taotluste koostamisel nõu andma ning juhendama individuaalset tööd õppematerjalidega.

Vajalik on eelregistreerimine. Osalemistasu ei ole. Toitlustamise kulud kannab sihtasutus. Transpordikulud jäävad üldjuhul osalejate kanda, aga erijuhtumid räägitakse läbi ja leitakse lahendused.

Registreeruda palume EKN sekretäri telefonil 6461028 või aadressil avo.uprus@eelk.ee

Palume suunata koolitusele vaid neid inimesi, kelle soov panustada tegevusse koguduse heaks on kindel. Hoidkem õppureid eestpalvetes ning püstitagem neile ka vaimulike ja koguduste juhtide silmis olulised õpieesmärgid.

Õnnistussooviga
Avo Üprus
50 20 857