Harku valla ja kodanikeühenduste ümarlaud Harkujärve kirikus

20.11 2013.a. toimunud ühisnõupidamisest Harkujärve kirikus oli osavõtjaid Harku Vallavalitsusest samuti kooli ja koguduse esindajad.

Nõupidamisel arutleti tulevikuvisiooni mille kohaselt peaks  Harkujärve kirikust kujunema kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve, Õismäe, Laabi ja Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi.

Kogudus, seltsid ja omavalitsus teevad koostööd ning on kujunemas usaldusväärsed partnerlussuhted. Järgnevate sammudena kavandatakse ühistegevust Advendiaja, Jõululaupäeva, Ülestõusmispühade ja emadepäeva tähistamisega.

Nõupidamine kulges üksteist toetades, hea mõistmise ning koostöö vaimus.

 

Regionaalminister otsib konkursiga vabaühenduste esindajaid KÜSKi nõukogusse

Regionaalminister kuulutas välja avaliku konkursi sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) nelja nõukogu liikme koha täitmiseks vabaühenduste esindajatega. Nõukogu liikmete ametiaeg kestab kolm aastat ning nelja senise liikme volitused lõppevad järgmise aasta 21. jaanuaril.

http://mty.arenduskeskused.ee/Uudised-ja-sundmused/Regionaalminister-otsib-konkursiga-vabauhenduste-esindajaid-KUSKi-noukogusse.html

Tartu Linnavalitsuse hanked aastateks 2014 – 2016

Tartu Linnavalitsuse lihthanked
(asjad ja teenused alla 40 000 €, ehitustööd alla 250 000 €)

Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas 2014 – 2016

Perekülastusteenuse ost Tartu linna riskiperedele 2014 -2016

Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenus 2014 (Tähtaeg 28.11.2013.)

Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks 2014-2016(Tähtaeg 28.11.2013.)

 

KÜSK AVAB VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOORU

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Vabaühenduste tegevusvõimekusteks loetakse oskusi organisatsiooni juhtida, arendada, inimesi kaasata ja materiaalseid ressursse planeerida, koostööd teha, püstitada eesmärke ning teisi võimekusi, mis on vajalikud vabaühenduse tegevuste elluviimiseks.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2014 – 31. märts 2015. Selles voorus teeb KÜSK tõhusalt koostööd maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega. Kõigil toetuse saanud piirkondlikel ühendustel on võimalus saada projektiperioodiks endale kõrvale mentor maakondlikust arenduskeskusest.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00

 info on leitav aadressil   http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14

NAASMISKONVERENTS

18.oktoobril toimus konverents mille käigus käsitleti tagasipöördumist kogukonda erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Kõik ettekanded puudutasid nii kodust lahkumisega kui ka naasmisega seotud sotsialiseerumisraskusi. Neljas töötoas arutleti töörändega kaasnevate probleemide, missioonilt naasmise, väliskogukondadest lahkumise ning ühiskonna valmisolekust vastu võtta vanglast vabanenut.

Laiem naasmisteema käsitlus oli kokku toonud mõõdukalt osavõtjaid.

Suursaadik Tiit Matšulevits

Suursaadik Tiit Matšulevits

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Vestlusringis

Vestlusringis

Naasmiskonverents 18. oktoober 2013.a. Toompea 3, Tallinn

Olete oodatud osalema 18.10.2013 konverentsil Tallinnas, Toompea 3, mis
käsitleb eemalviibinute naasmist kogukonda. Eestisse on viimastel aastatel
elama asunud 24 000 inimest, nendest üle poolte on siin varem elanud. Kas
nad on oodatud?

Euroopas on suurenenud erinevad ränded: töömigratsioon, õpiränne,
missioonidel osalemine. Siirdumistega ühest kogukonnast teise kaasnevad
kriisid ja kohanemisraskused. Erinevad taustsüsteemid toetavad või ei toeta
naasmist. Meie hulka tulevad tagasi inimesed, kes on olnud eemal: vanglast
vabanejad, kes ei ole ette valmistatud eluks vabaduses, posttraumaatilist
stressi kogevad kaitseväe võitlejad, välisriikdes töötanud spetsialistid.
Konverentsiga soovime juhtida avalikkuse tähelepanu naasjate
kohanemisraskustele, suurendada mõistvust ja hoolivust ühiskonnas, kaasata
vabaühendusi ning teha praktilisi ettepanekuid avaliku sektori asutustele.

Palun teil registreeruda konverentsile enne 15.10.2013 aadressil
diakoonia@eelk.ee

KÜSK

Konverentsi finantseerib KÜSK Vabaühenduste Fond.

Lugupidamisega
Avo Üprus
tel.5020857

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja
Koostöös Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga

www.crimeless.eu