Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170 000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013 kell 16.00. Taotlused esitatakse elektrooniliselt kasutades selleks ettenähtud taotlusvormi

Tutvu täpsemalt tingimustega: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/noorte-ja-noorsootooorganisatsioonide-voimekuse-tostmine/

Avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile nõuetele.

Tutvu tingimustega siin:http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Ilmus raamat eluaegsest vangistusest

” Eluaegne vangistus”Eluaegne vangistus - s
Avo Üprus
MTÜ BKI

Raamatus vaadeldakse eluaegse vangistuse praktikaid, karistuse kandmist, selle mõjusid ja vabastamistingimusi.
Vaadeldes uurimusi pikaajalise vangistuse mõjudest, teeb autor järelduse et mitmed neist ei ole kooskõlas vangistuse eesmärkidega ning pigem takistavad kui soodustavad sotsialiseerumist.
Otsustus kinnipeetavate kohtlemise viisist on meie eneste inimlikkuse lakmuspaber.

Seminar koolitus projektitöödes osalejatele 10.oktoober ja 24.oktoober Tallinnas

Diakoonia- ja Ühiskonnatöötalitus koostöös Ühiskonnatöö Sihtasutuse ning HEAK-ga korraldavad 10.oktoobril ja 24.oktoobril seminari projektitöödes osalejatele. Koolitus on suunatud KÜSK Vabaühenduste toetusprogrammi avatud Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru, mille esitamise tähtaeg on 30.10.2013.a.

Osalemise soovist palun teatada: avo.uprus@eelk.ee
Avo Üprus tel 5020857

 

Ühiskonnatöö Sihtasutuse projektitöö seminar

Ühiskonnatöö Sihtasutus koostöös HEAK-ga viivad läbi projektitöö seminari mille esimene koolituspäev toimus 6.septembril. Koolitusel osalesid koguduste juhid ning aktiivliikmed. Esimesel päeval anti esmased oskused ja juhised äriplaani koostamiseks. Osavõtjate arv oli kõrgem kavandatust, loodetavasti lisandub kogudustesse projektitöö võimekusega inimesi.

A.Üprus Koolitusel osalejad Vestlusringis

Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru tähtaeg 30.10.2013

Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.

Ootame taotlusi 30. oktoobriks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Toetust saab küsida kuni 3000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Kokku on voorus jagada 75 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 – 30. aprill 2014.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.

Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust (abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
•TINGIMUSED
•TAOTLUSVORM
•EELARVE VORM

• Äriplaani ja finantsprognooside koostamisel aprilliks 2014 palume lähtuda JUHENDIST.

Kõik toetusesaajad läbivad jaanuarist kuni aprillini 2014 viiepäevase sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolituse, SEV Võrgustik MTÜ koolitajate eestvedamisel.

Erisus võrreldes eelmiste KÜSK voorudega: kuni 15% toetusest võivad moodustada üld- ja arenduskulud. Need on kulud, mida saate teha ise vabalt oma ühingu bürooruumide, -tarvetega seoses, katta transpordi- ja sidevahendite kulusid. Samuti võite neid kulusid kasutada oma ühingu arendamiseks, nõnda nagu vajalikuks peate. Nende kulude kohta ei pea esitama põhjendust, kalkulatsiooni ega hiljem tõendust väljamaksmise kohta.

NB! INFOPÄEVAD (täieneb otselinkidega):

29.08 Pärnus http://www.peak.ee/et/kalender/107-view-193.html

05.09 Tallinnas http://www.heak.ee/kusk-ariplaani-voorude-ja-aef-vabauhenduste-fondi-infopaev

05.09 Raplas http://www.raek.ee/index.php?eventID=1101

09.09 Kuressaares http://www.sasak.ee/index.php?show=news&newsID=250

11.09 Jõhvis

12.09 Tartus http://www.tartu.ee/arinouandla/kysk-infopaev

13.09 Põlvas http://polvamaa.ee/index.php?page=966&

26.09 Haapsalus

Lisaks soovitab KÜSK tutvuda Heateo SA poolt kevadel välja antud ajakirjaga “Head uudised”, mis avab sotsiaalse ettevõtluse sisu lähemalt ning tutvustab sotsiaalseid ettevõtteid: http://issuu.com/heategu/docs/head_uudised_kevad_2013

Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Integratsioonivaldkonna meediaprogramm
Programmi eesmärk
Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise
Programmist toetatakse
1. Toetatakse toimivate veebiportaalide sisuinfo tõlkimist vene ja inglise keelde. Tingimused
2. Toetatakse raadioprogramme, mis soodustavad
kultuuridevahelist dialoogi (sh Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurielu) ja
ühist inforuumi
Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2013. a.

Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu finantseeritav programm

Austatud laste- ja noorsootöö praktikud ja asjatundjad. Kutsun teid osalema toetuse taotlemises vastavalt teie eelistusele kas ühiselt või eraldi Eesti Noorsootöö Keskuse kaudu finantseeritavast programmist. Isiklikult olen seisukohal, et kristlikel noorsootöö tegijatel tuleks nüüd koopereeruda ja meie katusorganisatsiooniks võiks olla nt EELK Laste- ja Noorsootöö Ühendus. Kõne alla võiks tulla ka teised ühendused, kellel on piisav projektijuhtimise võimekus.
Ühele projektile eraldatav rahaline maht on kahtlemata liiga suur, et seda kasutada ühe koguduse noortetöö arendamiseks. Koostööst võidaksime aga palju. Minu hinnangul oleks suure kasuteguriga ka oikumeeniline koostöö. Samas ei ole kogudused iseseisvalt ka abikõlblikud. Omaette teema on ka EKN taotlejana. Seda tasuks arutada ka EKN noortenõukogul.
Tegemist on taotlusvooruga Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi „Riskilapsed ja –noored“ programmi raames „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja -noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootöö-alaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.
Taotlusvooru raames toetatakse noorte- ja noorsootööorganisatsioonide tegevuse arendamist ja nende võimekuse suurendamist riskilaste ja -noorte kaasamisel, riskilaste ja -noortele ennetavate noorsootööalaste meetmete rakendamist parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi, noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamist ning koostöövõrgustike loomist või olemaoleva võrgustiku arendamist ning teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamist.

Toetust saavad taotleda valitsusvälised organisatsioonid, avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte.

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170,000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Programmi doonorpartner on Norra Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Ühendus. Programmi juhib Haridus- ja Teadusministeerium ja selle rakendajaks on Eesti Noorsootöö Keskus. Programmi viiakse ellu koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga.

Taotlusi võetakse vastu Eesti Noorsootöö Keskuses kuni 14. oktoobrini 2013.

Juhul, kui teil on huvi, siis on Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö Sihtasutus valmis aitama septembrikuus projekti kirjutamisel ning eelarve koostamisel. Selleks moodustatakse huvitatute töörühm, mida konsulteerivad projektimaailma asjatundjad.

Rahusooviga

Avo Üprus