Naasmiskonverents 18. oktoober 2013.a. Toompea 3, Tallinn

Olete oodatud osalema 18.10.2013 konverentsil Tallinnas, Toompea 3, mis
käsitleb eemalviibinute naasmist kogukonda. Eestisse on viimastel aastatel
elama asunud 24 000 inimest, nendest üle poolte on siin varem elanud. Kas
nad on oodatud?

Euroopas on suurenenud erinevad ränded: töömigratsioon, õpiränne,
missioonidel osalemine. Siirdumistega ühest kogukonnast teise kaasnevad
kriisid ja kohanemisraskused. Erinevad taustsüsteemid toetavad või ei toeta
naasmist. Meie hulka tulevad tagasi inimesed, kes on olnud eemal: vanglast
vabanejad, kes ei ole ette valmistatud eluks vabaduses, posttraumaatilist
stressi kogevad kaitseväe võitlejad, välisriikdes töötanud spetsialistid.
Konverentsiga soovime juhtida avalikkuse tähelepanu naasjate
kohanemisraskustele, suurendada mõistvust ja hoolivust ühiskonnas, kaasata
vabaühendusi ning teha praktilisi ettepanekuid avaliku sektori asutustele.

Palun teil registreeruda konverentsile enne 15.10.2013 aadressil
diakoonia@eelk.ee

KÜSK

Konverentsi finantseerib KÜSK Vabaühenduste Fond.

Lugupidamisega
Avo Üprus
tel.5020857

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja
Koostöös Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga

www.crimeless.eu

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoor

Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170 000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013 kell 16.00. Taotlused esitatakse elektrooniliselt kasutades selleks ettenähtud taotlusvormi

Tutvu täpsemalt tingimustega: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/noorte-ja-noorsootooorganisatsioonide-voimekuse-tostmine/

Avaneb EASil Hajaasustuse programm lastega majapidamiste toetuseks

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile nõuetele.

Tutvu tingimustega siin:http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist

Ilmus raamat eluaegsest vangistusest

” Eluaegne vangistus”Eluaegne vangistus - s
Avo Üprus
MTÜ BKI

Raamatus vaadeldakse eluaegse vangistuse praktikaid, karistuse kandmist, selle mõjusid ja vabastamistingimusi.
Vaadeldes uurimusi pikaajalise vangistuse mõjudest, teeb autor järelduse et mitmed neist ei ole kooskõlas vangistuse eesmärkidega ning pigem takistavad kui soodustavad sotsialiseerumist.
Otsustus kinnipeetavate kohtlemise viisist on meie eneste inimlikkuse lakmuspaber.

Seminar koolitus projektitöödes osalejatele 10.oktoober ja 24.oktoober Tallinnas

Diakoonia- ja Ühiskonnatöötalitus koostöös Ühiskonnatöö Sihtasutuse ning HEAK-ga korraldavad 10.oktoobril ja 24.oktoobril seminari projektitöödes osalejatele. Koolitus on suunatud KÜSK Vabaühenduste toetusprogrammi avatud Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvooru, mille esitamise tähtaeg on 30.10.2013.a.

Osalemise soovist palun teatada: avo.uprus@eelk.ee
Avo Üprus tel 5020857

 

Ühiskonnatöö Sihtasutuse projektitöö seminar

Ühiskonnatöö Sihtasutus koostöös HEAK-ga viivad läbi projektitöö seminari mille esimene koolituspäev toimus 6.septembril. Koolitusel osalesid koguduste juhid ning aktiivliikmed. Esimesel päeval anti esmased oskused ja juhised äriplaani koostamiseks. Osavõtjate arv oli kõrgem kavandatust, loodetavasti lisandub kogudustesse projektitöö võimekusega inimesi.

A.Üprus Koolitusel osalejad Vestlusringis

Sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru tähtaeg 30.10.2013

Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.

Ootame taotlusi 30. oktoobriks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

Toetust saab küsida kuni 3000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.) Kokku on voorus jagada 75 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 – 30. aprill 2014.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.

Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust (abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
•TINGIMUSED
•TAOTLUSVORM
•EELARVE VORM

• Äriplaani ja finantsprognooside koostamisel aprilliks 2014 palume lähtuda JUHENDIST.

Kõik toetusesaajad läbivad jaanuarist kuni aprillini 2014 viiepäevase sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolituse, SEV Võrgustik MTÜ koolitajate eestvedamisel.

Erisus võrreldes eelmiste KÜSK voorudega: kuni 15% toetusest võivad moodustada üld- ja arenduskulud. Need on kulud, mida saate teha ise vabalt oma ühingu bürooruumide, -tarvetega seoses, katta transpordi- ja sidevahendite kulusid. Samuti võite neid kulusid kasutada oma ühingu arendamiseks, nõnda nagu vajalikuks peate. Nende kulude kohta ei pea esitama põhjendust, kalkulatsiooni ega hiljem tõendust väljamaksmise kohta.

NB! INFOPÄEVAD (täieneb otselinkidega):

29.08 Pärnus http://www.peak.ee/et/kalender/107-view-193.html

05.09 Tallinnas http://www.heak.ee/kusk-ariplaani-voorude-ja-aef-vabauhenduste-fondi-infopaev

05.09 Raplas http://www.raek.ee/index.php?eventID=1101

09.09 Kuressaares http://www.sasak.ee/index.php?show=news&newsID=250

11.09 Jõhvis

12.09 Tartus http://www.tartu.ee/arinouandla/kysk-infopaev

13.09 Põlvas http://polvamaa.ee/index.php?page=966&

26.09 Haapsalus

Lisaks soovitab KÜSK tutvuda Heateo SA poolt kevadel välja antud ajakirjaga “Head uudised”, mis avab sotsiaalse ettevõtluse sisu lähemalt ning tutvustab sotsiaalseid ettevõtteid: http://issuu.com/heategu/docs/head_uudised_kevad_2013