Omavalitsuse ja koguduste juhtide ühisnõupidamine Paides

Detsembri alguses toimunud nõupidamisel Järva Maavalitsuses olid esindatud EELK diakooniatalituse, EELK Järva-Peetri, Türi, Paide, Järva-Jaani ja Anna ning Türi Misjonikogudus, Järvamaa Kristlik Keskus, Paide Baptistikogudus samuti Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Järva Maavalitsuse esindajad.

Ühisnõupidamise käigus selgitati välja peamised koostöö valdkonnad koguduste omavahelises suhtluses ja ka omavalitsuse kui partneriga. Oskuste ja kompetentsi jagunemisel oikumeeniliste ühistegevuste käigus on tähtis osa organiseeritusel ja teabe liikumisel. Senine koostöö on toiminud ilma lepeteta.
Ümarlaual tekkinud mõte muuta kokkusaamised regulaarseteks millel on omad eesmärgid ja ootused. pikemaks arengusuunaks peeti vajalikuks muuta kogudused ühiskonnas kuuldavaks ja nähtavaks.

Teabepäev EL uuest finantsperioodist 2014 -2020

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutus korraldab koostöös EELK Konsistooriumi diakooniatalituse ja Rahandusministeeriumiga 06.12.2013 Tallinnas teabepäeva EL uuest finantsperioodist 2014 – 2020.

Teabepäeval 06.12 osalejad saavad ülevaate kavast, selle prioriteetidest ja eesmärkidest koos valitsuste otsustega selle rakendamise osas. Palume valdkondlikke ülevaateid sotsiaal-, sise-, justiits- ja kultuuriministeeriumilt, et planeerida EKN liikmeskirikute tegevust nimetatud ministeeriumite haldusalas. Kiriku sotsiaalse aktiivsuse kasvades kasvab ka osalemissoov ja võimekus: kümned olulised projektid on juba praegu koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöös rakendumas. Ootame koguduste ja kiriklike asutuste ja organisatsioonide usalduslikku ja otsustavat kaasamist kogukonna elu arendamisse ja eesti inimeste elukvaliteedi nii vaimse- kui materiaalse mõõtme kasvatamisse, et realiseerida kristlikule kirikule ajalooliselt omast sotsiaalset vastutustunnet.

Teabepäev toimub Tallinnas Tehnika 115 Meedia- ja Misjonikeskuses

algusega kell12:00

Harku valla ja kodanikeühenduste ümarlaud Harkujärve kirikus

20.11 2013.a. toimunud ühisnõupidamisest Harkujärve kirikus oli osavõtjaid Harku Vallavalitsusest samuti kooli ja koguduse esindajad.

Nõupidamisel arutleti tulevikuvisiooni mille kohaselt peaks  Harkujärve kirikust kujunema kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve, Õismäe, Laabi ja Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi.

Kogudus, seltsid ja omavalitsus teevad koostööd ning on kujunemas usaldusväärsed partnerlussuhted. Järgnevate sammudena kavandatakse ühistegevust Advendiaja, Jõululaupäeva, Ülestõusmispühade ja emadepäeva tähistamisega.

Nõupidamine kulges üksteist toetades, hea mõistmise ning koostöö vaimus.

 

Regionaalminister otsib konkursiga vabaühenduste esindajaid KÜSKi nõukogusse

Regionaalminister kuulutas välja avaliku konkursi sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) nelja nõukogu liikme koha täitmiseks vabaühenduste esindajatega. Nõukogu liikmete ametiaeg kestab kolm aastat ning nelja senise liikme volitused lõppevad järgmise aasta 21. jaanuaril.

http://mty.arenduskeskused.ee/Uudised-ja-sundmused/Regionaalminister-otsib-konkursiga-vabauhenduste-esindajaid-KUSKi-noukogusse.html

Tartu Linnavalitsuse hanked aastateks 2014 – 2016

Tartu Linnavalitsuse lihthanked
(asjad ja teenused alla 40 000 €, ehitustööd alla 250 000 €)

Päevakeskuse teenuse ost vähekindlustatud perede lastele Tartu linnas 2014 – 2016

Perekülastusteenuse ost Tartu linna riskiperedele 2014 -2016

Väärkoheldud laste ja nende pereliikmete nõustamisteenus 2014 (Tähtaeg 28.11.2013.)

Tugiisiku teenuse ost Tartu linna raske ja sügava puudega lastele aastateks 2014-2016(Tähtaeg 28.11.2013.)

 

KÜSK AVAB VABAÜHENDUSTE ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOORU

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.

Vabaühenduste tegevusvõimekusteks loetakse oskusi organisatsiooni juhtida, arendada, inimesi kaasata ja materiaalseid ressursse planeerida, koostööd teha, püstitada eesmärke ning teisi võimekusi, mis on vajalikud vabaühenduse tegevuste elluviimiseks.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2014 – 31. märts 2015. Selles voorus teeb KÜSK tõhusalt koostööd maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega. Kõigil toetuse saanud piirkondlikel ühendustel on võimalus saada projektiperioodiks endale kõrvale mentor maakondlikust arenduskeskusest.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00

 info on leitav aadressil   http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14

NAASMISKONVERENTS

18.oktoobril toimus konverents mille käigus käsitleti tagasipöördumist kogukonda erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Kõik ettekanded puudutasid nii kodust lahkumisega kui ka naasmisega seotud sotsialiseerumisraskusi. Neljas töötoas arutleti töörändega kaasnevate probleemide, missioonilt naasmise, väliskogukondadest lahkumise ning ühiskonna valmisolekust vastu võtta vanglast vabanenut.

Laiem naasmisteema käsitlus oli kokku toonud mõõdukalt osavõtjaid.

Suursaadik Tiit Matšulevits

Suursaadik Tiit Matšulevits

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Laidi Surva, Justiitsministeeriumist

Vestlusringis

Vestlusringis