Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused kodanikuühiskonna organisatsioonidele

PMN TOETUSED MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE

Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetuse esitamise tähtaeg 1.märts 2014.a
Toetuse eelarve 41 000 €
Toetussumma ühe projekti kohta 2700 – 13500 eurot
Keel: inglise

Põhja-ja Baltimaade koostööprojektide eesmärgiks on kodanikuühiskonna tugevdamine ja ühiskonna sidususe suurendamine Põhja- ja Baltimaades. 2014.a. prioriteetseks suunaks on kestlik areng.
Taotlusi saavad esitada mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Täpsemad suunised: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud

Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele mille raames toetatakse külastusi, kohtumisi ja konverentsidel osalemist.
Toetuse eesmärgiks on Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMN allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamine ja tugevdamine.

Eelarve 13 800 EUR aastas, taotlust toetuse saamiseks võimalik esitada aastaringselt.

Täpsemad suunised PMN Eesti esinduse kodulehelt: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-ja-mittetulundusuhingute-esindajatele

Norra EMP riskilaste ja -noorte programmi taotlusvoor

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Toetuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2014

Avatud taotlusvooru dokumendid ja info tingimuste kohta on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/jatkutugi-erikoolist-ja-vanglast-vabanenud-noortele/

KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja esimese vooru 2014. aastaks: vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, taotlemise.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00 

kysk@kysk.ee

Taotlusvooru raames toetatakse projektemis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Tutvu täpsemalt: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14

Ekspertide töötuba EELK Konsistooriumis, 17.12.2013.

Korralik väljaõpe on kuriteost mõjutatud inimestega töötamisel üks olulisemaid nõudmisi. On oht, et ning tõhususnäitajaid on see, kui hästi kohtleme kuriteoohvreid.
EL direktiivi 25. Artikkel määrab ohvritega töötamise minimaalsed standardid kõigis liikmesriikides, et garanteerida professionaalide üldine ning ka spetsiaalne väljaõpe ohvritega erapooletul, austaval ning professionaalsel moel käitumiseks.
otimaa Ohvriabi on saanud Euroopa Nõukogult rahastuse, et viia läbi 2 aastat kestev project nimega SecJus – Skilling EU Criminal Justice Professionals for Positive, mille tulemuseks on ning kohtute töötajate väljaõppeks kasutatav standardpakett, mis oleks kasutatav kõigis Euroopa riikides, et spetsialiste ohvrite vajadustele tundlikult lähenema õpetada ning garanteerida, et ohvreid koheldakse õigesti igas kriminaalõigussüsteemi osas.

Projekti partnerriikideks on Eesti, Portugali ja Slovakkia Ohvriabi.
17.dets 2013 tulid kokku eksperdid politseist, prokuratuurist, akadeemiast, riiklikust ohvriabist, Eluliinist, vanglast, diakooniatöö tegijad ning indiviidid, kellel on olulisi teadmisi nende alade ning neis kasutatava väljaõppe kohta ning kes on kursis ohvrite vajadustega. Kohtumisel püüti leida sisendit projekti elluviimiseks. Välja toodi mitmeid kitsaskohti teenuse kvaliteedis ning selle kohta tehakse ettepanekud koolituspaketi jaoks veebruaris järgmisel projekti kohtumisel Brüsselis.

Projektijuhiks Eestis on Kuriteoohvrite Toetamise Ühingust Keili Kollamaa.

KÜSK kogemuspäev

10. detsembril Tallinnas Teletorni kinosaalis toimunud KÜSK kogemuspäeval arutleti teemadel, mis läbi erinevate taotlusvoorude ja konkursside on ühiskonnas huviorbiiti kerkinud. Paneelvestluse vormis räägiti teemal vabaühendus kui professionaalse teenuse pakkuja ning vabaühenduse tegemistesse oluliste inimeste kaasamine ja koostöösuhete loomine. Elava raamatukogu kaheksa raamatu kaudu tutvustati kogemusi ja loodud lahendusi.

Balti Kriminaalpreventatsiooni Instituut ja EELK Konsistooriumi Diakooniatalitus osalesid Kogemuste Seinal tutvustades projekte „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks”; „Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus”; „Perekeskne perenõustamisteenus Tallinna kesklinnas ja Harku vallas”.

Euroopa Abifond Enim Ilmajäetutele (FEAD).

Alaline Esindajatekomitee kiitis täna heaks regulatsiooni Enim Ilmajäetute Fondi jaoks.

FEAD`i finantsallikad (peaaegu 3,5 triljonit eurot) jaotatakse liikmesriikide vahel seitsmeks aastaks (2014-2020)

Kuna uus Fond on vajalik 2014 . alguses, tagamaks katkematu abi enim ilmajäetutele 2013-2014 a. talvel, regulatsioon sätestab, et eraldised on võimalikud 1.detsembrist 2013.

Liikmesriigid võivad valida, kas nad jagavad toiduaineid ja/või muud materiaalset abi enim ilmajäetutele või adresseerivad neile muud vahendid, nagu näiteks sotsiaalne kaasatus.

Eeldatakse, et kõige tähtsam abi viis enim ilmajäetutele saab tõesti olema toiduabi. Uue elemendina liikmesriigid võivad kasutada ka osa fondist, kergendamaks toiduannetusi eraallikatest, näiteks supermarketitelt.

Fondi eesmärk on nii asendada kui ka laiendada käesolevat Euroopa Liidu toiduabiprogrammi, mis on toiminud 1987. aastast.

Fondi peaeesmärk on edendada sotsiaalset kaasatust ja aidata saavutada EU2020 vaesuse vähendamise eesmärki. Täpsemalt, instrument on suunatud kergendama kõige hullemaid vaesuse vorme, andes mittefinantsilist abi enim ilmajäetutele.

Pressiteade 567

Omavalitsuse ja koguduste juhtide ühisnõupidamine Paides

Detsembri alguses toimunud nõupidamisel Järva Maavalitsuses olid esindatud EELK diakooniatalituse, EELK Järva-Peetri, Türi, Paide, Järva-Jaani ja Anna ning Türi Misjonikogudus, Järvamaa Kristlik Keskus, Paide Baptistikogudus samuti Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Järva Maavalitsuse esindajad.

Ühisnõupidamise käigus selgitati välja peamised koostöö valdkonnad koguduste omavahelises suhtluses ja ka omavalitsuse kui partneriga. Oskuste ja kompetentsi jagunemisel oikumeeniliste ühistegevuste käigus on tähtis osa organiseeritusel ja teabe liikumisel. Senine koostöö on toiminud ilma lepeteta.
Ümarlaual tekkinud mõte muuta kokkusaamised regulaarseteks millel on omad eesmärgid ja ootused. pikemaks arengusuunaks peeti vajalikuks muuta kogudused ühiskonnas kuuldavaks ja nähtavaks.

Teabepäev EL uuest finantsperioodist 2014 -2020

Eesti Kirikute Nõukogu Ühiskonnatöö sihtasutus korraldab koostöös EELK Konsistooriumi diakooniatalituse ja Rahandusministeeriumiga 06.12.2013 Tallinnas teabepäeva EL uuest finantsperioodist 2014 – 2020.

Teabepäeval 06.12 osalejad saavad ülevaate kavast, selle prioriteetidest ja eesmärkidest koos valitsuste otsustega selle rakendamise osas. Palume valdkondlikke ülevaateid sotsiaal-, sise-, justiits- ja kultuuriministeeriumilt, et planeerida EKN liikmeskirikute tegevust nimetatud ministeeriumite haldusalas. Kiriku sotsiaalse aktiivsuse kasvades kasvab ka osalemissoov ja võimekus: kümned olulised projektid on juba praegu koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöös rakendumas. Ootame koguduste ja kiriklike asutuste ja organisatsioonide usalduslikku ja otsustavat kaasamist kogukonna elu arendamisse ja eesti inimeste elukvaliteedi nii vaimse- kui materiaalse mõõtme kasvatamisse, et realiseerida kristlikule kirikule ajalooliselt omast sotsiaalset vastutustunnet.

Teabepäev toimub Tallinnas Tehnika 115 Meedia- ja Misjonikeskuses

algusega kell12:00

Harku valla ja kodanikeühenduste ümarlaud Harkujärve kirikus

20.11 2013.a. toimunud ühisnõupidamisest Harkujärve kirikus oli osavõtjaid Harku Vallavalitsusest samuti kooli ja koguduse esindajad.

Nõupidamisel arutleti tulevikuvisiooni mille kohaselt peaks  Harkujärve kirikust kujunema kogukonnakeskus, mis pakub Harkujärve, Õismäe, Laabi ja Tiskre peredele vajalikke sotsiaalteenuseid ning vaba aja veetmise võimalusi.

Kogudus, seltsid ja omavalitsus teevad koostööd ning on kujunemas usaldusväärsed partnerlussuhted. Järgnevate sammudena kavandatakse ühistegevust Advendiaja, Jõululaupäeva, Ülestõusmispühade ja emadepäeva tähistamisega.

Nõupidamine kulges üksteist toetades, hea mõistmise ning koostöö vaimus.