Töötukassa teenuseid tutvustav teabepäev

Koguduste ja allasutuste esindajad, kes soovivad olla Töötukassa partnerid, olete oodatud Eesti Töötukassa teenuseid tutvustavale teabepäevale
06. märtsil 2014 kell 14.00 – 16.00 Konsistooriumi saali, Kiriku plats 3, Tallinn.

Teabepäeval tutvustatakse järgmisi töötukassa teenuseid: vabatahtlik töö, talgutöö, tööharjutus, tööpraktika, palgatoetus, hooldusteenus ja tugiisiku teenus.

Oma osalemisest palun teatada 3. märtsiks diakoonia@eelk.ee

 

21. veebruaril kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlaud

Diakooniaturg kogukonnakirikus

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus koostöös Luterliku Maailmaliiduga kutsub ühiselu võimalusi käsitlevale konverentsile reedel, 08. Mail 2015 Harkujärve kirikusse, Kiriku tee 2, Harku vallas.

PÄEVAKAVA

10:00 avamine, Eesti Kirikute Nõukogu president Andres Põder ja Harku abivallavanem Erik Sandla
10:15 „Reforming diaconia – searching for conviviality“, dr Ulla Siirto, Luterlik Maailmaliit (tõlkega)
10:45 „Oikumeeniline diakoonia“, dr Ingmar Kurg, EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus
11:15 „Kogukonnakirik vs sotsiaalkirik: kas võistlevad mudelid?“, Avo Üprus
11:30 „Õiglane kaubandus,“ Jaanus Välja

Värskendavad joogid ja näksid

12:00 Diakooniaturg laudade, stendide, õpitubadega

  • EELK Perekeskus, Suhte Ehituskivid (Pia Ruotsala, Mari Paenurm)
  •  Õiglane kaubandus, Roheline piibel, omatooted (Tauno Toompuu, Ülle Keel, Jaanus Välja)
  •  Tugiisikuteenus vanglates, rehabilitatsioonikeskustes, arestimajades (Immanuel Volkonski, Eva Üprus)
  •  Kristlik meedia ( Pereraadio, Eesti Kirik, Raadio 7)
  • EMK Laager Giideon (Artur Põld)
  • Maailma poeetiline punane raamat (Ukraina Kultuurikeskus)
  • Tekstiililaud (Helgi Hilborn)
  • Pilistvere kogudus, suvekohvik „Ingel“ (Hermann Kalmus)
  • Lootuse Küla (Viljam Borissenko)
  • MTÜ Puuetega Laste Tugikodu „Päikesekiir“ (Ursula Randlaine)

 

 

Austatud koostööpartnerid!
Ootame Teid reedel, 21. veebruaril 2014 toimuvale kogemuste vahetamise ja Harkujärve kiriku äriplaani koostamise ümarlauale!

Päevakava
21. veebruar 2014.a.

11:00   Kohtumine Harkujärve kirikus Harku vald, Harkujärve küla, Kiriku tee 2.
Paikvaatlus ja ülevaade olukorrast (Avo Üprus).
12:00 – 12:15  Kuum tee Toompeal, EELK Konsistooriumis (Kiriku plats 3).

12:15 – 13:45   Käimasolevate projektide tutvustus. Iga osaleja saab oma koguduse, vabaühenduse või ettevõtte tutvustuseks aega 15 minutit. Palume oma ettekanne läbi mõelda ärikeskselt.

13:45 – 14:15  Hea partnerluse põhimõtted (töötuba)

14:15 – 15:30  Harkujärve kogukonnakeskuse äriplaani koostamine sotsiaalse ettevõtluse ärimudeli lõuendi abil.

15:30-16:00     Kokkuvõte ja lõpetamine.

Palun teatage oma osalemisest 19. veebruariks diakoonia@eelk.ee

Peatse kohtumiseni!

Avo Üprus
EELK Konsistooriumi
Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus

Ettevõtmist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste toetusprogramm

küsk logo v

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused kodanikuühiskonna organisatsioonidele

PMN TOETUSED MITTETULUNDUSÜHENDUSTELE

Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetuse esitamise tähtaeg 1.märts 2014.a
Toetuse eelarve 41 000 €
Toetussumma ühe projekti kohta 2700 – 13500 eurot
Keel: inglise

Põhja-ja Baltimaade koostööprojektide eesmärgiks on kodanikuühiskonna tugevdamine ja ühiskonna sidususe suurendamine Põhja- ja Baltimaades. 2014.a. prioriteetseks suunaks on kestlik areng.
Taotlusi saavad esitada mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Täpsemad suunised: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/pohja-ja-baltimaade-mittetulundusuhingud

Vahetusprogramm ametnikele ja mittetulundusühenduste esindajatele mille raames toetatakse külastusi, kohtumisi ja konverentsidel osalemist.
Toetuse eesmärgiks on Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMN allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamine ja tugevdamine.

Eelarve 13 800 EUR aastas, taotlust toetuse saamiseks võimalik esitada aastaringselt.

Täpsemad suunised PMN Eesti esinduse kodulehelt: http://www.norden.ee/et/meist/toetused/vahetusprogramm-ametnikele-ja-mittetulundusuhingute-esindajatele

Norra EMP riskilaste ja -noorte programmi taotlusvoor

Justiitsministeerium kuulutab välja riskilaste ja -noorte programmi raames väikeprojektide taotlusvooru „Jätkutugi erikoolist või vanglast vabanenud noortele“, kuhu erikoolid, vanglad, muud riigi- ja omavalitsusasutused ja mittetulundusühingud on oodatud esitama häid ideid ja uusi algatusi erikoolist ja vanglast vabanenud lastele ja noortele jätkutoe pakkumiseks.

Toetuste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2014

Avatud taotlusvooru dokumendid ja info tingimuste kohta on leitav Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/jatkutugi-erikoolist-ja-vanglast-vabanenud-noortele/

KÜSKi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja esimese vooru 2014. aastaks: vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, taotlemise.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 15. jaanuariks 2014 kell 15.00 

kysk@kysk.ee

Taotlusvooru raames toetatakse projektemis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Tutvu täpsemalt: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14

Ekspertide töötuba EELK Konsistooriumis, 17.12.2013.

Korralik väljaõpe on kuriteost mõjutatud inimestega töötamisel üks olulisemaid nõudmisi. On oht, et ning tõhususnäitajaid on see, kui hästi kohtleme kuriteoohvreid.
EL direktiivi 25. Artikkel määrab ohvritega töötamise minimaalsed standardid kõigis liikmesriikides, et garanteerida professionaalide üldine ning ka spetsiaalne väljaõpe ohvritega erapooletul, austaval ning professionaalsel moel käitumiseks.
otimaa Ohvriabi on saanud Euroopa Nõukogult rahastuse, et viia läbi 2 aastat kestev project nimega SecJus – Skilling EU Criminal Justice Professionals for Positive, mille tulemuseks on ning kohtute töötajate väljaõppeks kasutatav standardpakett, mis oleks kasutatav kõigis Euroopa riikides, et spetsialiste ohvrite vajadustele tundlikult lähenema õpetada ning garanteerida, et ohvreid koheldakse õigesti igas kriminaalõigussüsteemi osas.

Projekti partnerriikideks on Eesti, Portugali ja Slovakkia Ohvriabi.
17.dets 2013 tulid kokku eksperdid politseist, prokuratuurist, akadeemiast, riiklikust ohvriabist, Eluliinist, vanglast, diakooniatöö tegijad ning indiviidid, kellel on olulisi teadmisi nende alade ning neis kasutatava väljaõppe kohta ning kes on kursis ohvrite vajadustega. Kohtumisel püüti leida sisendit projekti elluviimiseks. Välja toodi mitmeid kitsaskohti teenuse kvaliteedis ning selle kohta tehakse ettepanekud koolituspaketi jaoks veebruaris järgmisel projekti kohtumisel Brüsselis.

Projektijuhiks Eestis on Kuriteoohvrite Toetamise Ühingust Keili Kollamaa.

KÜSK kogemuspäev

10. detsembril Tallinnas Teletorni kinosaalis toimunud KÜSK kogemuspäeval arutleti teemadel, mis läbi erinevate taotlusvoorude ja konkursside on ühiskonnas huviorbiiti kerkinud. Paneelvestluse vormis räägiti teemal vabaühendus kui professionaalse teenuse pakkuja ning vabaühenduse tegemistesse oluliste inimeste kaasamine ja koostöösuhete loomine. Elava raamatukogu kaheksa raamatu kaudu tutvustati kogemusi ja loodud lahendusi.

Balti Kriminaalpreventatsiooni Instituut ja EELK Konsistooriumi Diakooniatalitus osalesid Kogemuste Seinal tutvustades projekte „Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks”; „Lapsehoiuteenus Harkujärve kirikus”; „Perekeskne perenõustamisteenus Tallinna kesklinnas ja Harku vallas”.