Sotsiaalse innovatsiooni konkurss KÜSK-s

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) koostöös Heateo Sihtasutusega kutsub vabaühendusi osalema sotsiaalse innovatsiooni konkursil, mis otsib uuenduslikke ja senisest efektiivsemaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele.
Tähtaeg 16.10.2014.

Algatust, mis pakub innovaatilist lahendust ühiskondlikule murekohale ja on jätkusuutlik, toetatakse 20 000 euroga. Lisaks rahalisele toetusele saavad elluviijad aasta jooksul sisulist nõu ja abi Heateo Sihtasutuselt ja Heateo professionaalsetelt vabatahtlikelt.

Projekte ootame avalikes huvides tegutsevatelt kodanikualgatuslikelt mittetulundusühingutelt või sihtasutustelt.
Konkursi tähtaeg on 16. oktoober kell 15.00. Täpsemad tingimused leiab KÜSKi kodulehelt:http://www.kysk.ee/sotsiaalneinnovatsioon

Arvamusfestival Paides 15 -16 augustil

Ühiskonnatöö Sihtasutus paneb teile südamele, et 15.-16. augustil toimub Eestimaa südames Paides teist korda ARVAMUSFESTIVAL – tõeline särav vaimupillerkaar vaba Eesti oleviku ja tuleviku üle arutamiseks. Kirikute hääl peab saama seal kuuldavaks.

Enam kui 150 arutelu 20 laval toovad kokku vabaühendusi, kogudusi, meediakanaleid, erakondi ja ettevõtjaid, kultuuri- ja haridustegeleasi. Pead kindlasti tulema, et Sinu mõtted ei jääks varju ning, et Sinu kogudus pääseks pildile.

Osalemine on tasuta, aga suure väärtusega. Kohapealsed aktivistid nagu õpetaja Algur Kaerma, Kristliku Keskuse eestvedaja Maiko Kesküla ja Ühiskonnatöö Sihtasutuse esindajad Avo Üprus ja Ingrid Mäsak võivad olla Sulle abiks just Sind huvitava teemalava leidmisel.

Vaata ka www.arvamusfestival.ee

Kohtumiseni!

Ümarlaud Sillamäel

Sillamäe rehabilitatsioonikeskuses toimus ümarlaud sõltuvushaigete integreerimisest ühiskonda.
Osalesid Aseri ja Sillamäe rehabilitatsioonikeskuste töötajad, tugiisikud ja majutusteenuse osutajad.

SillamäeSillamäe-2

Võlanõustamiskoolitus

Kirik näeb murega ühiskonna kihistumist, vaesemate ja rikkamate vahelise lõhe kasvamist, inimeste sagenevat lõhkilaenamist ning õilmitsevat kiirlaenuturgu ja otsib võimalusi kahjude ja kannatuste vähendamiseks. Üle poolte eesti inimestest on viimasel viiel aastal laenanud raha. Paljud neist ebamõistliku intressiga, mis paneb võlasumma kahanemise asemel kasvama. Diakooniatöötajatelgi tuleb silmitsi seista inimeste murega ning see ei ole kerge. Küll aga aitab parem ettevalmistatus anda paremat nõu ning tuua tõepoolest tulu oma hoolealustele kogudustes ja kogukonnas laiemalt. Riigikohus juhtis märtsi algul seadusandja tähelepanu vajadusele korrastada kiirlaenuturgu ja määras eeldusliku piirmäära, mille ületamisel võib liigkasuvõtjalik tarbimislaenuleping osutuda tühiseks. Riigikohtu hinnangul ei välista laenuvõtja arusaamine laenutingimustest ja nendega nõustumine seda, et tegemist on liiakasuga. Kohtud peavad sisuliselt kontrollima, kas laenulepingu poolte vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas, mitte lähtuma vaid tõdemusest, et laenuvõtja pidi aru saama, mida ta tegi.  Kutsun teid kõiki parimate asjatundjate poolt läbi viidavale koolitusele, et hea töö mida teete, muutuks veel asjatundlikumaks ning tulemuslikumaks.

Koolituspäev viiakse läbi Tallinnas, Pühavaimu 6,  Usuteaduse Instituudis, 16. mail  kell 12.30 – 16.30.

1.  Võlanõustamise võimalused ja tähtsus individuaalse täitmiskava ja taasühiskonnastamise osana.

2.  Võlanõustamise sisu, eesmärgid ning õiguslikud alused ja võimalused.

3.   Mida peab teadma täite- ja pankrotimenetlusest; võlgadest vabastamise ja võlgade ümberkujundamise menetlusest.

Teabepäeval jagavad infot:

Ülle Schmidt, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja

Terje Lääts, MTÜ Võlanõustajad võlanõustaja

Aare Kruuser, Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia lektor; Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja jurist

 

Olete teretulnud.

EL uue finantsperioodi teabepäev

Päevakava:    8.05.2014 Teabepäev UI-s

Austatud partnerid, koguduste juhid ja diakooniatöötajad.

EELK diakooniatalitus ja EKN Ühiskonnatöö Sihtasutus korraldavad Euroopa Liidu uue finantsperioodi teabepäeva kogudustele.

Oleme võtnud eesmärgiks aktiivsemate koguduste toetamise viisil, mis tagaks nende valmisoleku ESF-ist rahastatavate projektide käivitamiseks EL vahendite avanemisel.

Teabepäev on planeeritud 28.maile. Peaettekande teeb pikaajaline Sotsiaalministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim, andes ülevaate teenustest, mis haakuvad koguduste tööga, sh detailsemalt riigi sotsiaalhoolekande korraldusest (hetkeseis, strateegilised suunad, ülevaade rahastamise allikatest, nõuetest jms). Esile tuuakse asjaolud, mida peab kindlasti arvestama EL vahendite kasutamisega kaasnevalt ja mida saaks kogudused ettevalmistavate tegevustena juba praegu teha.  Peaettekandega luuakse ühtsem valmidus sotsiaalministeeriumi vastava valdkonna spetsialistide kuulamiseks ning arutelus osalemiseks.

Sotsiaalvaldkonna esindajal oleme palunud rääkida meetmetest, milles on planeeritud avatud taotlusvoorud, samuti  programmilistest tegevustest, mis toetavad teenuseosutajate (sh koguduste) tegevusi. Töövaldkonnalt oleme palunud ülevaadet avatud taotlusvoorudega toetavatest tegevustest, aga ka ülevaadet, milliseid tööturuteenuseid saaks kogudused oma tegevuste arendamisel kasutada (näiteks palgatoetusega tööle rakendamine, tööpraktika jms) sõltumata struktuuritoetuste kasutamisest.

Teabepäeva eesmärgiks on anda kogudustele uueks perioodiks valmistumiseks praktiline sisend. Edaspidi soovime aidata juba konkreetseid kogudusi või nende rühmi vastavalt nende poolt valitud teenustele.

Teabepäev viiakse läbi 28. mail Tallinnas, Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituudis
kell 11.30 – 16.00.

 

Õnnistussooviga

Perioodi 2014-2020 eurotoetuse kasutamise alus

Vabariigi Valitsus kinnitas 25. veebruaril perioodi 2014-2020 eurotoetuse kasutamise aluseks olevad partnerlusleppe, rakenduskava ja meetmete nimekirja. Need dokumendid on saadetud kooskõlastamiseks Euroopa Komisjonile.
Eurotoetuste planeerimise põhiinfo on üleval veebilehel: http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/.

Tänaseks on ministeeriumid alustanud meetmete ja programmide ettevalmistamisega. Enamus meetme määrusi on plaanis kinnitada sügisel. Siseministeeriumi regionaalvaldkonna uuel perioodil kavandatavate meetmete kohta on lühiinfo ministeeriumi kodulehel:
https://www.siseministeerium.ee/el-toetused-2014-2020-2/

Peatselt edastame uudised ka sotsiaal- ja kultuuriministeeriumite haldusala vahendite osas.

EASil on avatud rahvusvaheliste konverentside ja ürituste toetamise meede

Meetme eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamine. Toetust saab taotleda konverentside läbiviimiseks, mis kestavad vähemalt kolm järjestikust päeva.

Toetuse andmisel eeldatakse Eestit tutvustavate turundustegevuste läbiviimist ürituse planeerimise ja toimumise käigus.

Toetust võib taotleda riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, SA, MTÜ, avalik-õiguslik juriidiline isik ning eraõigusliku ülikooli pidaja.

Täpsem info:http://www.projektid.ee/easil-rahvusvahelised-konverentsid-ja-uritused/

KÜSK/VÜF uue taotlusvooru teabepäev

26.03.2014.a. kell 14:00 – 17:00 toimub KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi suurprojektide taotlusvooru teabepäev.

Teabepäeval saab nõuannet konkreetse projekti sobivuse kohta taotlusvooru, mis on suunatud avalike teenuste osutamiseks ja äriplaani elluviimiseks.

Osalemissoovist palume teatada diakoonia@eelk.ee