Hanked jaanuar, veebruar 2015.a.

Tööharjutus
Eesti Töötukassa 16.01.2015

Tehniliste abivahendite müümise ja laenutamise teenuste osutaja leidmine
VÕRU MAAVALITSUS  20.01.2015

Individuaalne töölerakendamine tööleasumiseni
Eesti Töötukassa  20.01.2015

Tugiisikuteenuse osutamine
Võru Linnavalitsus 9.02.2015

 

Hanked detsembris

Tööharjutus Ida-Virumaal
Eesti Töötukassa
11.12.2014

Tugiisikuteenuse tellimine
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Multiprobleemidega inimestele ja nende peredele nõustamisteenuse pakkumine
Sotsiaalkindlustusamet
11.12.2014

Tööharjutus Lääne- Eestisse
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Lastele ööpäevase varjupaigas hooldamise teenuse ja lastele päevakeskuse teenuse osutamine Pärnu linnas
Pärnu Linnavalitsus
9.12.2014

Individuaalne psühholoogiline nõustamine
Eesti Töötukassa
10.12.2014

Laste fookusgruppide läbiviija leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Konsultatsioonide läbiviija ning raporti koostaja leidmine
SOTSIAALMINISTEERIUM
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine liikumispuudega täiskasvanud isikutele
TALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET
4.12.2014

Isikliku abistaja teenuse osutamine ja teenuse koordineerimine sügava või raske nägemispuudega inimesteleTALLINNA SOTSIAAL- JA TERVISHOIUAMET

 

4.12.2014

Kaastunde avaldus

EELK Konsistooriumi diakooniatalitus avaldab kaastunnet koolitulistamise otsestele ja kaudsetele ohvritele.
Hoiame Teid eestpalves ja palume seda teha ka kõikidel kogudustel. Loodame, et EELK Viljandi kogudused, hingehoidjad ja perenõustajad saavad olla toeks ja abiks.

AvoÜprus
EELK diakooniajuht

Kodanikuühiskonna arengukava koostamine Siseministeeriumis

2002. aastal Riigikogus heaks kiidetud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) on seni ellu viidud Kodanikualgatuse toetamise arengukavaga aastateks 2007-2010 ning hetkel kehtiva Kodanikuühiskonna arengukavaga aastateks 2011-2014.

Avaliku sektori ja vabaühenduste ühiskomisjoni (EKAK ühiskomisjon) liikmed osalevad arengukava koostamises.

Kaasamise kava kohaselt toimub teemaarutelu 14.oktoobril  – Elujõuline sotsiaalne ettevõtlus tegevusmudelina, sotsiaalne innovatsioon läbiva põhimõttena ning ühenduste potentsiaali maksimaalne ja läbimõeldud kasutamine avalike teenuste osutamisel

1. septembrist kehtib uus kord isikliku sõiduauto hüvitise maksmisel

Alates 1. septembrist kehtib uus kord isikliku sõiduauto hüvitise maksmisel tööülesannete täitmisel.

Tulumaksuseaduse § 13 lõike 3 punkti 2:

2) ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavat hüvitist seoses isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel. Isikliku sõiduautona käsitatakse esimeses lauses nimetatud isiku kasutuses olevat sõiduautot, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäär on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. Sõitude kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega; [RT I, 03.07.2014, 19 – jõust. 01.09.2014]

 

Arvestuse pidamine

Arvestuse aluseks on sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi (omanik, kasutaja, volitus) koopia.

Sõiduauto kasutamise üle peetavas arvestuses näidatakse:
1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi
2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed
3) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral
4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral.

Hüvitise piirmäär Maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot.

 

Muinsuskaitseamet ootab taotlusi Pühakodade programmi

PROGRAMM “PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG”

Programmi eesmärgiks on pakkuda riigipoolset tuge kirikuhoonete ja neis leiduvate kultuuriväärtuste säilitamiseks.
Pühakojad on alati olnud avatud avalikkusele kui sakraalsuse kandjad aga lisaks sellele on need paikkondlikud keskused, mis tugevdavad kogukonna identiteeti ja tutvustavad kirikutes leiduvaid kultuuriväärtusi ja -traditsioone nii kohalikele kui ka külalistele.

Toetusprogrammi uuel perioodil jätkatakse pühakodade ja nende sisustuse restaureerimistööde toetamist. Samuti on oluline programmi teadus- ja arendustegevus, mille eesmärgiks on tagada valdkonnale vajalike uuringute läbiviimine, avaldamine ja populariseerimine.

2015 aasta taotlusi saab esitada  kuni 30. septembrini 2014. aadressile info@muinas.ee  või Uus 18, Tallinn

Täismahus programmi tutvustuse, taotluse vormi ning vajalikud lisadokumendid leiad siit: http://www.muinas.ee/puhakodaContinue reading

KUTSE LUTERLIKU MAAILMALIIDU VIRTUAALSELE DIAKOONIAKONVERENTSILE

Registration open: 18 September 2014 – LWF Virtual Conference on Diakonia

Once again the Lutheran World Federation invites you to the second LWF Virtual Conference on Diakonia – Called to be transformed and transforming.

It will take place online on 18 September. You will find more information in the attached sheet and much more on http://lwfconference.lutheranworld.org

The virtual conference will provide crucial learning and new ideas for pastors, diaconal workers, congregational leaders, students in relevant subjects and volunteers. Please make sure to register. But please also share this information widely within your church and beyond. It is a great opportunity to learn together and to strengthen our communion.

Thank you very much!

Yours in Christ,

Carlos Bock DMD Director

Sotsiaalse innovatsiooni konkurss KÜSK-s

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) koostöös Heateo Sihtasutusega kutsub vabaühendusi osalema sotsiaalse innovatsiooni konkursil, mis otsib uuenduslikke ja senisest efektiivsemaid lahendusi ühiskondlikele probleemidele.
Tähtaeg 16.10.2014.

Algatust, mis pakub innovaatilist lahendust ühiskondlikule murekohale ja on jätkusuutlik, toetatakse 20 000 euroga. Lisaks rahalisele toetusele saavad elluviijad aasta jooksul sisulist nõu ja abi Heateo Sihtasutuselt ja Heateo professionaalsetelt vabatahtlikelt.

Projekte ootame avalikes huvides tegutsevatelt kodanikualgatuslikelt mittetulundusühingutelt või sihtasutustelt.
Konkursi tähtaeg on 16. oktoober kell 15.00. Täpsemad tingimused leiab KÜSKi kodulehelt:http://www.kysk.ee/sotsiaalneinnovatsioon