Akronüüm SEMPRE tähendab Social Empowerment in Rural Areas of the Baltic Sea Region. Vahendeid taotleti Interregi Läänemerepiirkonna Programmist 2014 – 2018 (INTERREG). Juhtpartneriks on Diakonisches Werk Schleswig Holstein. Osalevad kokku kuusteist partnerit Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Taanist, Rootsist, Poolast ja Saksamaalt . Oluliseks peetakse kohalike omavalitsuste ja koguduste koostöömudeli loomist, uute sotsiaalteenuste vormide toomist maapiirkondadesse, uuringu läbiviimist kohapealsete vajaduste selgitamiseks, inimeste ja koguduste jõustamist (võimestamine). Partnerid osalevad piirkondlike vajaduste ja kohalike koguduste võimekuse uuringus ning toetavad nii rahaliselt kui intellektuaalselt koguduste ja vabaühenduste väikeprojekte.

Miks on SEMPRE projekt kasulik?

1. Kasvab sotsiaalne sidusus koguduste ja konfessioonide vahel. Koostöötahe, informeeritus, usaldus ning võimekus.

2. Kirikute Nõukogu saab autoriteetse uuringu tulemused, mida oma töös kasutada ja millele saab viidata läbirääkimistel partneritega. Kaardistus piirkondade vajadustest ning seal tegutsevate koguduste võimekusest on lõpuks tehtud. Seda on püütud saada eelnevatel aastatael ning see on olnud meie tegevuskavas jätkuvalt.

3. Uuringu käigus valitud kogudused saavad nii rahalist kui intellektuaalset tuge läbi Ühiskonnatöö sihtasutuse ja Kirikute Nõukogu. Paranevad partnerlussuhted omavalitsuste ja koguduste vahel.

4. Ühiskonnas reaalselt eksisteerivad ootused kirikute suuremast osalusest sotsiaalprobleemide lahendamisel ning inimeste aitamisel saavad vastatud.

5. Suure projekti eduka läbiviimise tulemusel kasvab EKN tähendus ning usaldusväärsus.

6. Projekti kokkuvõttev rahvusvaheline konverents toimub Tallinnas. Me saame meediatähelepanu ning võimaluse tutvustada oma tegevust nii siseriiklikult kui partnerite kaudu ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. 

Täpsustatud nägemus projekti toimimisest Eestis: 

Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik selle juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetulek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus ja turvalisus, noorte tööhõivatus, seaduskuulekus jm. Projekti osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pakutakse strateegilist koostööd, koolitust kui ka toetust oma mikroprojektide algatamiseks.

Projekti käigus testitakse erinevaid riskirühmade kaasamise viise ning antakse neile endile võimalus osaleda sotsiaalteenuste väljatöötamisel ja pakkumisel.