31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt.

KÜSK_Swiss3

31. detsembril 2015 lõppes Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud projekt:

Koguduste kompetentsikeskus: abivahend sotsiaalse aktiivsuse kasvatamiseks”.

Ajavahemikus 1. maist kuni 31. detsembrini 2015 kestis KÜSKi toetusel koguduste kompetentsikeskuse arenguhüppe projekt.

Koguduste võimestamiseks tagati stabiilsed infovood hangetest ja taotlusvoorudest ning tehti need kättesaadavaks potentsiaalsetele partneritele. Projekti käigus keskenduti ESF 2015. aasta jooksul avanevatele meedetele. Täiendati ÜTSA enda kompetentsi projektijuhtimise ja koolituste alal; uuendati arengukava ja sellest lähtuv tegevuskava; uuendati ÜTSA-t tutvustavad infomaterjalid (kodulehekülg, Facebook ja uued infovoldikud), kujundati välja info saamise ja jagamise kanalid nii organisatsiooni sees kui väljapoole organisatsiooni suhtlemiseks; kaasati organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalikke professionaale.

ÜTSA sihtgrupp on Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute kogudused, asutused ja organisatsioonid (Kirikute Nõukogu poolt loodud asutused) ja nende otsesed partnerid ning nende juhtorganite liikmed ja arendustegevuste ja projektide eest vastutavad isikud. Projekti käigus viidi läbi koolitusseminarid ÜTSA juhtkonnale ning vabatahtlikele ja kogudustele uue EL finantsperioodi meetmete, aga riigihangete vahendite taotlemise loogika tutvustamiseks ning nõustati individuaalselt projektiideega kogudusi rahastusallikate leidmisel ja projektitaotluste vormistamisel. Oluliseks peame kujunenud koostöövõrgustike head toimimist: see võimaldab lahendada probleeme, mis otseselt ei ole kajastatud KÜSKi arenguhüppe projektis. Koguduste koostöö on paranenud, koolituste käigus sündis mitmeid kokkuleppeid ja väikesi koalitsioone ühistaotluste esitamiseks ja rollide jagamiseks. Koguduste eri tasandite vaheline koostöö on kasvanud ja sotsiaalne sidusus seega suurenenud, seda nii horisontaalselt kui vertikaalselt.

Projektiperioodi jooksul leidsid rahastamist projektid

– “Abiks intellektipuudega inimestele Kohila piir-konnas”, Schleswig-Holsteini Diakooniakeskuse kaudu fondist Aktsion Mench;

– Riigihane „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Harjumaal” (Riigihanke viitenumber: 169262), mille kaudu on võimalik tugiteenust osutada rohkem kui 800 lapsele. ÜTSA hea koostööpartner Jõhvist MTÜ „Päikesekiir” võitis riigihanke oma piirkonnas. Seega on kiriklike teenuste osutamine hakanud leidma kõlapinda ja koguduste võimekus saanud tõestuse.

– Projekt “Sotsiaalne võimestamine maapiirkondades Läänemere regioonis“ (lühendiga SEMPRE) on suunatud kogukondade tegevuse elavdamisele kohalikul tasandil:projekti juhtpartneriks on Diakooniatöö MTÜ Schleswig-Holsteinist Saksamaalt, Ühiskonnatöö SA ja EELK on projekti partneriteks. Kokku on projektis 17 sotsiaalvaldkonna, omavalitsuste ja haridusasutuste partnerit Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, Soomest, Rootsist ja Taanist. Projekti kogumaksumus on 4 miljonit eurot.

Kahjuks ei leidnud rahastamist projekt „Uus Haridusruum Harkujärvel”.