Ekspertide töötuba EELK Konsistooriumis, 17.12.2013.

Korralik väljaõpe on kuriteost mõjutatud inimestega töötamisel üks olulisemaid nõudmisi. On oht, et ning tõhususnäitajaid on see, kui hästi kohtleme kuriteoohvreid.
EL direktiivi 25. Artikkel määrab ohvritega töötamise minimaalsed standardid kõigis liikmesriikides, et garanteerida professionaalide üldine ning ka spetsiaalne väljaõpe ohvritega erapooletul, austaval ning professionaalsel moel käitumiseks.
otimaa Ohvriabi on saanud Euroopa Nõukogult rahastuse, et viia läbi 2 aastat kestev project nimega SecJus – Skilling EU Criminal Justice Professionals for Positive, mille tulemuseks on ning kohtute töötajate väljaõppeks kasutatav standardpakett, mis oleks kasutatav kõigis Euroopa riikides, et spetsialiste ohvrite vajadustele tundlikult lähenema õpetada ning garanteerida, et ohvreid koheldakse õigesti igas kriminaalõigussüsteemi osas.

Projekti partnerriikideks on Eesti, Portugali ja Slovakkia Ohvriabi.
17.dets 2013 tulid kokku eksperdid politseist, prokuratuurist, akadeemiast, riiklikust ohvriabist, Eluliinist, vanglast, diakooniatöö tegijad ning indiviidid, kellel on olulisi teadmisi nende alade ning neis kasutatava väljaõppe kohta ning kes on kursis ohvrite vajadustega. Kohtumisel püüti leida sisendit projekti elluviimiseks. Välja toodi mitmeid kitsaskohti teenuse kvaliteedis ning selle kohta tehakse ettepanekud koolituspaketi jaoks veebruaris järgmisel projekti kohtumisel Brüsselis.

Projektijuhiks Eestis on Kuriteoohvrite Toetamise Ühingust Keili Kollamaa.