Naasmiskonverents 18. oktoober 2013.a. Toompea 3, Tallinn

Olete oodatud osalema 18.10.2013 konverentsil Tallinnas, Toompea 3, mis
käsitleb eemalviibinute naasmist kogukonda. Eestisse on viimastel aastatel
elama asunud 24 000 inimest, nendest üle poolte on siin varem elanud. Kas
nad on oodatud?

Euroopas on suurenenud erinevad ränded: töömigratsioon, õpiränne,
missioonidel osalemine. Siirdumistega ühest kogukonnast teise kaasnevad
kriisid ja kohanemisraskused. Erinevad taustsüsteemid toetavad või ei toeta
naasmist. Meie hulka tulevad tagasi inimesed, kes on olnud eemal: vanglast
vabanejad, kes ei ole ette valmistatud eluks vabaduses, posttraumaatilist
stressi kogevad kaitseväe võitlejad, välisriikdes töötanud spetsialistid.
Konverentsiga soovime juhtida avalikkuse tähelepanu naasjate
kohanemisraskustele, suurendada mõistvust ja hoolivust ühiskonnas, kaasata
vabaühendusi ning teha praktilisi ettepanekuid avaliku sektori asutustele.

Palun teil registreeruda konverentsile enne 15.10.2013 aadressil
diakoonia@eelk.ee

KÜSK

Konverentsi finantseerib KÜSK Vabaühenduste Fond.

Lugupidamisega
Avo Üprus
tel.5020857

EELK Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja
Koostöös Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudiga

www.crimeless.eu